ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
//Έντυπα Συναλλαγών

* Με πράσινο χρώμα επισημαίνονται τα ΝΕΑ συγχωνευμένα έντυπα συναλλαγών της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΣΟΔΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ

Ι. Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου Πατρών

ΙΙ. Μέλη ΔΕΠ άλλου φορέα

ΙΙΙ. Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών

IV. Τίτλος Κτήσης

V. Υποτροφίες

VI. Αλλοδαπός

VI. Επικουρικό

VI. Τιμολόγια

Μετακινήσεις

Λοιπά έντυπα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πανεπιστημιούπολη Πατρών

Κτίριο Α, 1ος όροφος

Ρίο,26504

(+30) 2610 997888

(+30) 2610 997873

rescom@upatras.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close