ΕΝΤΥΠΑ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Χρήσιμα έντυπα συναλλαγών της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών

Δ3 05 Ε01 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργα

Απόφαση της 586/18.03.2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών_Κανονισμός Υποτροφιών Παν. Πατρών

Απόφαση της 756/03.03.2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών_Νέο Πλαίσιο Χορήγησης Υποτροφιών

Κανονισμός Υποτροφιών

 

Δ3 05 Ε08 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποτροφία – Περίπτωση Β1
Δ3 05 Ε07 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποτροφία – Περίπτωση Β2
Δ3 05 Ε02 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποτροφία – Περίπτωση Β3
Δ3 05 Ε03 Πρακτικό Αξιολόγησης Έργα

Δ3 05 Ε04 Πρακτικό Αξιολόγησης Υποτροφίας – Περίπτωση Β1
Δ3 05 Ε04 Πρακτικό Αξιολόγησης Υποτροφίας – Περίπτωση Β2 & Β3
Δ5 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών Δημοσίων Υπαλλήλων
Δ6 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων με ανάθεση έργου
Δ5 02 Ε30 Αίτηση Τροποποίησης Σύμβασης/Συμφωνητικού
Δ5 02 Ε37 Τροποποιητική Πράξη Σύμβασης/Συμφωνητικού

Δ5_02_Ε31_Αίτηση ακύρωσης σύμβασης/ συμφωνητικού