Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, παράλληλα με την εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή έρευνα, γίνεται ευρύτατα εφαρμοσμένη έρευνα, εκπόνηση ειδικών μελετών και παροχή υπηρεσιών, για λογαριασμό τρίτων (Δημόσιων ή Ιδιωτικών φορέων)/ κατόπιν αναθέσεως από ενδιαφερόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία καθορίζονται από τους Ν. 3685/2008, 4485/2017 και Ν.4635/2019, αποσκοπούν στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και των τεχνών, καθώς και στην προώθηση της έρευνας, συνεκτιμώντας την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Η διαχείριση των εσόδων και εξόδων των Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε..

Οι Κλινικές Μελέτες (παρεμβατικές και μη) όπως ορίζονται στην ΥΑ ΔΥΓ3/89292/2003, στοχεύουν στο να καθορίσουν αν νέες βιοϊατρικές ή συμπεριφορικές παρεμβάσεις σε ασθενείς είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση μιας ασθένειας. Οι Κλινικές μελέτες μπορούν να διεξάγονται σε ένα ή σε πολλά κέντρα (Νοσηλευτικά Ιδρύματα), σε μία ή σε περισσότερες χώρες. Η οικονομική διαχείρισή τους διενεργείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι εναρμονισμένη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία [ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ3(α)/οικ.36809 (ΦΕΚ 2015/3-6-2019)].

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών αποδέχεται Δωρεές ή Χορηγίες ιδιαίτερα για την υποστήριξη Συνεδρίων, Ημερίδων, Υποτροφιών και άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από μέλη ΔΕΠ.

Ως Δωρεά, νοείται η παροχή ενίσχυσης μιας δραστηριότητας χωρίς αντάλλαγμα προβολής του Δωρητή ο οποίος μπορεί να είναι είτε Ιδιώτης (φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας) είτε επιτηδευματίας (Νομικό & Φυσικό πρόσωπο που ασκούν επιτήδευμα)

Ως Χορηγία, νοείται η παροχή ενίσχυσης ενός Φορέα  που διοργανώνει την δραστηριότητα (π.χ. Συνέδριο) με αντάλλαγμα την προβολή του Χορηγού στο υλικό της δραστηριότητας (αντιπαροχή). Τα εν λόγω οφέλη του Χορηγού θα πρέπει να συνάδουν με τους σκοπούς του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο ΕΛΚΕ είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και διάθεση κονδυλίων  που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών Συνεδρίων/ Σεμιναρίων/ Ημερίδων.  Μπορείτε να δείτε την πλατφόρμα του Παν. Πατρών για ηλεκτρονικές εγγραφές σε εκδηλώσεις & συνέδρια και με δυνατότητα online πληρωμών εδώ.

Χρήσιμο Υλικό

Οι Άνθρωποί Μας

Φαρδέλλα Θεοδώρα (Ρούλη)
Κάτσικας Κώστας
Πολυζωγοπούλου Φρόσω
Ρίζου Δήμητρα