ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μονάδα
Διαχείρισης
Λοιπών έργων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Επικοινωνία
ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
38.2860193 21.7170443,12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΜΟΝΑΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, παράλληλα με την εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή έρευνα, γίνεται ευρύτατα εφαρμοσμένη έρευνα, εκπόνηση ειδικών μελετών και παροχή υπηρεσιών, για λογαριασμό τρίτων (Δημόσιων ή Ιδιωτικών φορέων)/ κατόπιν αναθέσεως από ενδιαφερόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία καθορίζονται από τους Ν. 3685/2008, 4485/2017 και Ν.4635/2019, αποσκοπούν στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και των τεχνών, καθώς και στην προώθηση της έρευνας, συνεκτιμώντας την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Η διαχείριση των εσόδων και εξόδων των Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε..

Οι Κλινικές Μελέτες (παρεμβατικές και μη) όπως ορίζονται στην ΥΑ ΔΥΓ3/89292/2003, στοχεύουν στο να καθορίσουν αν νέες βιοϊατρικές ή συμπεριφορικές παρεμβάσεις σε ασθενείς είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση μιας ασθένειας. Οι Κλινικές μελέτες μπορούν να διεξάγονται σε ένα ή σε πολλά κέντρα (Νοσηλευτικά Ιδρύματα), σε μία ή σε περισσότερες χώρες. Η οικονομική διαχείρισή τους διενεργείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι εναρμονισμένη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία [ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ3(α)/οικ.36809 (ΦΕΚ 2015/3-6-2019)].

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών αποδέχεται Δωρεές ή Χορηγίες ιδιαίτερα για την υποστήριξη Συνεδρίων, Ημερίδων, Υποτροφιών και άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από μέλη ΔΕΠ.

Ως Δωρεά, νοείται η παροχή ενίσχυσης μιας δραστηριότητας χωρίς αντάλλαγμα προβολής του Δωρητή ο οποίος μπορεί να είναι είτε Ιδιώτης (φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας) είτε επιτηδευματίας (Νομικό & Φυσικό πρόσωπο που ασκούν επιτήδευμα)

Ως Χορηγία, νοείται η παροχή ενίσχυσης ενός Φορέα  που διοργανώνει την δραστηριότητα (π.χ. Συνέδριο) με αντάλλαγμα την προβολή του Χορηγού στο υλικό της δραστηριότητας (αντιπαροχή). Τα εν λόγω οφέλη του Χορηγού θα πρέπει να συνάδουν με τους σκοπούς του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο ΕΛΚΕ είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και διάθεση κονδυλίων  που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών Συνεδρίων/ Σεμιναρίων/ Ημερίδων.  Μπορείτε να δείτε την πλατφόρμα του Παν. Πατρών για ηλεκτρονικές εγγραφές σε εκδηλώσεις & συνέδρια και με δυνατότητα online πληρωμών εδώ.

//ΥΛΙΚΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ

//ΕΝΤΥΠΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Δαπάνες
Δ5 02 Ε45 Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης
Προκαταβολή
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Οδηγίες προκαταβολών (νέα διαδικασία)
Απόδοση Προκαταβολής
Δ5 02 Ε03 Δελτίο Απόδοσης Λογαριασμού Προκαταβολής
Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής
Αμοιβές
Δ5 02 Ε33 Ατομικό Μηνιαίο Φύλλο Χρονοχρέωσης
Ι. Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου Πατρών
Δ5 02Ε08 Δήλωση Πολυθεσίας
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2
ΙΙ. Μέλη Δ.Ε.Π. άλλου φορέα
Δ5 02 Ε44 Έντυπο Εντολής Αμοιβής ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ
ΙΙΙ. Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής
Υπεύθυνη Δήλωση Επιτηδευματία με πάνω από 2 εργοδότες
Υπεύθυνη Δήλωση ΤΣΑΥ
ΙV. Τίτλος κτησης
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής
Υπεύθυνη Δήλωση με Τίτλο Κτήσης (για μη Επιτηδευματίες)
V. Υποτροφίες
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής
Υπεύθυνη Δήλωση Υποτροφίας
VI. Αλλοδαπός
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής
Υπεύθυνη Δήλωση Φορολόγησης Φορέα Ασφάλισης Αλλοδαπού
VI. Επικουρικό
Οδηγός Επικουρικού
VI. Τιμολόγια (πρόσκληση υποβολής προσφορών για απ΄ευθείας ανάθεση)
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής
Μετακινήσεις
Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
Δ5 02 Ε17 Εντολή Μετακίνησης
Δ5 02 Ε07 Κατάσταση Οδοιπορικών
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Πολυζωγοπούλου Φρόσω

Τηλ. +30 2610 997892 frosopol@upatras.gr...

Φαρδέλλα Θεοδώρα

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Τηλ. +30 2610 997868 fardella@upatras.gr...

Κάτσικας
Κώστας

Τηλ. +30 2610997869 katsikas@upatras.gr...

Ρίζου
Δήμητρα

Τηλ. +30 2610 997881 drizou@upatras.gr...

ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close