ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στοιχεία έκδοσης παραστατικών δαπανών
Για τις συναλλαγές εσωτερικού:
  • Επωνυμία: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών
  • Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη – Κτήριο Α, Ρίο Πατρών ΤΚ 26504
  • Α.Φ.Μ.: 998219694 – Α ΔΟΥ Πατρών
  • Τηλέφωνο: 2610 997888
  • Fax: 2610 996677
Για τις συναλλαγές εξωτερικού:
  • Name: Eidikos Logariasmos Kondilion kai Ereunas University of Patras
  • Address: University Campus 26504 Rio Achaias
  • VAT number: 998219694 – Α DΟΥ Patron
  • Phone: +30 2610 996660
  • Fax: +30 2610 996677
Νόμιμος Εκπρόσωπος ΕΛΚΕ

-για συμβάσεις-

Το Πανεπιστήμιο Πατρών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Α, Ρίο Πατρών, 26504 (ΑΦΜ 998219694, Α’ Δ.Ο.Υ. Πατρών) εκπροσωπούμενο νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον Καθηγητή Παναγιώτη Δημόπουλο, Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών (ΦΕΚ B’ 4022/21.09.2020).