ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
//Έντυπα Συναλλαγών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΣΟΔΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ

Ι. Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου Πατρών

ΙΙ. Μέλη ΔΕΠ άλλου φορέα

ΙΙΙ. Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών

IV. Τίτλος Κτήσης

V. Υποτροφίες

VI. Αλλοδαπός

VI. Επικουρικό

VI. Τιμολόγια

Μετακινήσεις

Λοιπά έντυπα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close