Scroll Top
Πολιτική κατά της δωροδοκίας

Αγαπητοί Συνεργάτες, Συνάδελφοι,

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών αναγνωρίζει ότι η δωροδοκία αποτελεί μία σημαντική απειλή όχι μόνο για το κοινωνικό σύνολο αλλά και για κάθε οργανισμό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Έχουμε υποχρέωση έναντι της Πανεπιστημιακής κοινότητας, της κοινωνίας, των εργαζομένων, των συνεργατών μας, των Διαχειριστικών Αρχών και γενικά των οργάνων που απαρτίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, να λειτουργούμε με ακεραιότητα σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας και να επικοινωνούμε τις προσδοκίες μας για μείωση του κινδύνου της δωροδοκίας.

Η πολιτική που έχουμε υιοθετήσει είναι ¨μηδενικής ανοχής¨ σε θέματα δωροδοκίας, διαφθοράς, πληρωμών διευκόλυνσης ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης πράξης και δεσμευόμαστε να λειτουργούμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Καταπολέμησης Δωροδοκίας σύμφωνα με το εξειδικευμένο πρότυπο ISO 37001.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε και να εφαρμόζετε όσα αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική τα οποία καθορίζουν τις απαιτήσεις μας σε σχέση με την καταπολέμηση της δωροδοκίας προκειμένου:

 • να διασφαλίζετε ότι η διαχείριση των έργων είναι αποτελεσματική, χρηστή και διαφανής,
 • να προστατεύετε τη φήμη μας,
 • να ενεργείτε σύμφωνα με τις αξίες και την κουλτούρα μας,
 • να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, των συμβατικών μας υποχρεώσεων με τις Διαχειριστικές Αρχές και τις απαιτήσεις του Συστήματος Καταπολέμησης Δωροδοκίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αποτελεί δική σας ευθύνη να διαβάσετε και κατανοήσετε την παρούσα Πολιτική. Οποιοσδήποτε παραβιάζει τις απαιτήσεις της Πολιτικής ή/και της νομοθεσίας σχετικά με τη δωροδοκία, θα υπόκειται σε κατάλληλες πειθαρχικές ενέργειες ή/και ποινικές διώξεις. Έχετε επίσης την ευθύνη να αναφέρετε ενέργειες ή περιστατικά εάν πιστεύετε ότι παραβαίνουν τις απαιτήσεις της παρούσας Πολιτικής.

Οι απαιτήσεις της Πολιτικής αφορούν τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών, τους συμμετέχοντες σε Επιτροπές και σε Όργανα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών (στο εξής ΕΛΚΕ), τους εργαζόμενους (ανεξαρτήτως θέσης εργασίας, διάρκειας εργασίας σχέσης εργασίας), τους συνεργάτες/προμηθευτές και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο σχετιζόμενο με τον ΕΛΚΕ.

Δωροδοκία είναι η προσφορά, υπόσχεση, παροχή, αποδοχή ή προσέλκυση αδικαιολόγητου ωφελήματος οποιαδήποτε αξίας (οικονομικής ή μη οικονομικής), άμεση ή έμμεση κατά παράβαση του εφαρμοστέου δικαίου ως κίνητρο ή ανταμοιβή για πρόσωπο που ενεργεί ή παραλείπει να ενεργήσει σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του.

Δωροδοκία συνιστά και η αίτηση ή αποδοχή µη οφειλομένου πλεονεκτήματος οποιασδήποτε φύσης, ή αποδοχή της υπόσχεσης τέτοιου πλεονεκτήματος.

Η δωροδοκία μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή, όπως: πληρωμές σε χρήμα ή σε είδος, πλαστή εργασία ή «συμβουλευτική» σχέση, πολιτικές συνεισφορές, χορηγίες και δωρεές, δώρα, ταξίδια, φιλοξενία, αποζημίωση δαπανών. Είναι αδιάφορο εάν:
– η δωροδοκία δίδεται απευθείας ή μέσω τρίτου, ή
– δίδεται προς όφελος του αποδέκτη ή κάποιου άλλου ατόμου.

Μία δωροδοκία μπορεί να είναι οικονομική ή μη και μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή ή τη λήψη χρημάτων, δανείων, συνεισφορών ή δωρεών, ταξιδιών, προσφορών απασχόλησης, επιστροφών, μειώσεων, αγαθών, υπηρεσιών ή καθετί άλλο που μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αξία. Τα δώρα ή η ψυχαγωγία μπορούν να θεωρηθούν μορφές δωροδοκίας υπό ορισμένες συνθήκες. Μία δωροδοκία μπορεί επίσης να λάβει τη μορφή «ανταμοιβής» και να καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της ανάρμοστης εκτέλεσης του σχετικού καθήκοντος ή της υποχρέωσης.

Δεν θα πρέπει να υπάρχει εμπλοκή σε καμία υπόθεση δωροδοκίας. Για το λόγο αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή η αποδοχή, προσφορά, υπόσχεση οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας, οποιουδήποτε οικονομικού ή άλλου πλεονεκτήματος σε ή από οποιονδήποτε που θα μπορούσε να επηρεάσει τις δραστηριότητες του ΕΛΚΕ.

Ειδική προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύεται σε περιπτώσεις μελών της οικογένειας, συγγενών ή προσώπων που σχετίζονται με δημοσίους υπαλλήλους ή/και πολιτικούς.

Δεν επιτρέπεται η παροχή δώρων (οποιασδήποτε μορφής) άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπο με αντάλλαγμα οποιοδήποτε πλεονέκτημα, επηρεασμό ενέργειας ή απόφασης, ευνοϊκή μεταχείριση ή την άσκηση επιρροής προς όφελος του ΕΛΚΕ. Εξαιρέσεις είναι αποδεκτές σχετικά με δώρα βάσει εθιμοτυπίας.

Η λήψη δώρων επιτρέπεται μόνο εάν διατηρείται η σχέση ίσων αποστάσεων. Δώρα που η αξία τους ξεπερνά τα 100 ευρώ χαρακτηρίζονται υπερβολικά και δεν γίνονται αποδεκτά.

Πρέπει να εξετάζεται πάντοτε κατά πόσον το δώρο που θα ληφθεί μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό ή ανάρμοστο ή μπορεί να συνεπάγεται ή να υπονοεί την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης. Δώρα με τη μορφή μετρητών (οποιασδήποτε αξίας) δεν επιτρέπεται να λαμβάνονται σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ζητούνται δώρα από προμηθευτή.

Γεύματα και δραστηριότητες ψυχαγωγίας που παρέχονται από προμηθευτές, επιτρέπονται μόνο εάν διατηρείται η σχέση ίσων αποστάσεων. Πρέπει να εξετάζεται πάντοτε κατά πόσον το γεύμα ή η ψυχαγωγία που θα ληφθεί μπορεί να θεωρηθούν υπερβολικά ή ανάρμοστα ή μπορεί να συνεπάγονται ή να υπονοούν την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ζητούνται οι παροχές γευμάτων ή δραστηριότητες ψυχαγωγίας.

Επιτρέπεται η παροχή γευμάτων και φιλοξενίας από τον ΕΛΚΕ σε τρίτα μέρη, μόνο εάν παρέχονται σε μη τακτική βάση και μόνο σε κατάλληλες περιστάσεις. Σε κάθε περίπτωση η αξία τους θα πρέπει να είναι εύλογη και να εξυπηρετεί μόνο θεμιτούς σκοπούς.

Τα αποδεικτικά πληρωμής για γεύματα και φιλοξενία διέπονται από τους κανόνες διαχείρισης των έργων σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης έτσι όπως κάθε φορά ισχύει. Ο ΕΛΚΕ σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλει ούτε αποζημιώνει έξοδα ταξιδιών σε πρόσωπα όπου η συγκεκριμένη παροχή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως δωροδοκία.

Ο ΕΛΚΕ δεν πραγματοποιεί φιλανθρωπικές δωρεές, χορηγίες και επιχορηγήσεις σε οργανισμούς / συλλόγους / εταιρίες και φυσικά πρόσωπα.

Χορηγεί υποτροφίες μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων ή/και έργων. Οι υποτροφίες καλύπτονται είτε από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ, είτε από πόρους αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, είτε από χρηματοδοτήσεις ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προγραμμάτων, είτε από χορηγίες, είτε από δωρεές νομικών ή φυσικών προσώπων. Σε κάθε περίπτωση οι προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών, η επιλογή των προσώπων και οι περιορισμοί καθορίζονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης αλλά και στις προσκλήσεις υποτροφιών.

Ο ΕΛΚΕ μπορεί να λάβει χορηγίες, δωρεές από τρίτους σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στον Οδηγό Χρηματοδότησης. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, και πριν την αποδοχή, ο ΕΛΚΕ διενεργεί δέουσα επιμέλεια για τη διακινδύνευση δωροδοκίας. Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται αποδεκτές χορηγίες, δωρεές που ενέχουν διακινδύνευση δωροδοκίας.

Οι δωρεές σε πολιτικά κόμματα, στελέχη πολιτικών κομμάτων και υποψήφιους πολιτικών αξιωμάτων σε οποιοδήποτε επίπεδο δεν επιτρέπονται.

Ο ΕΛΚΕ μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για πράξεις δωροδοκίας τρίτων, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του, ή για πράξεις δωροδοκίας εργαζομένων ή άλλων προσώπων που εκτελούν υπηρεσίες για τον ΕΛΚΕ.

Δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί ή να ζητηθεί από οποιονδήποτε τρίτο να δωροδοκήσει οποιονδήποτε ούτε να δεχθεί δωροδοκία από οποιονδήποτε. Επίσης δεν πρέπει να παραβλέπονται διεργασίες τρίτων που ενεργούν για λογαριασμό του ΕΛΚΕ οι οποίες μπορεί να βρίσκονται σε σύγκρουση με την παρούσα Πολιτική.

Κατά την πρόσληψη νέου εργαζόμενου θα διενεργείται δέουσα επιμέλεια προκειμένου να διαπιστωθεί στο βαθμό που είναι εφικτό εάν ο νέος εργαζόμενος είναι σε θέση να δωροδοκηθεί ή να δωροδοκήσει.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται προσλήψεις νέου προσωπικού εάν υπάρχει υποψία ότι το πρόσωπο αυτό μπορεί να αποπειραθεί να δωροδοκήσει ή να δωροδοκηθεί.
Οι συμμετέχοντες στην Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων νέων εργαζομένων του ΕΛΚΕ, δεσμεύονται σχετικά με ότι δεν έχουν συγγενικές σχέσεις με τους υποψηφίους.

Οι αμοιβές του προσωπικού καθορίζονται σε συμβάσεις. Σε περιπτώσεις όπου ο ΕΛΚΕ θα χορηγήσει αμοιβή πλέον του συμφωνημένου ποσού, ο λόγος θα σχετίζεται αποκλειστικά με την επιπλέον απασχόληση του προσωπικού σε συγκεκριμένο αντικείμενο.

Δεν πρέπει να γίνονται πληρωμές ή παροχές οποιουδήποτε άλλου πλεονεκτήματος σε δημοσίους υπαλλήλους και επιθεωρητές προκειμένου να αποφευχθεί μια επιθεώρηση/έλεγχος, να ανατεθεί η διαχείριση νέου έργου, να επηρεασθεί το πόρισμα μιας επιθεώρησης/ελέγχου ή να αποφευχθεί ένα πρόστιμο / περικοπή δαπάνης .

Οι ενέργειες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, είναι αντίθετες προς τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τον ΕΛΚΕ.

Ο ΕΛΚΕ συμμορφώνεται με όλους τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αναγνωρίζει πως έχει ευθύνη να αναφέρει στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές κάθε συμπεριφορά που κρίνεται ύποπτη.

Κάθε εργαζόμενος ή μέλος Επιτροπής του ΕΛΚΕ στο πλαίσιο της αποφυγής περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων οφείλει:

 • Να αναφέρει άμεσα οποιοδήποτε ίδιον συμφέρον ή συγγενούς του το οποίο μπορεί να δημιουργήσει σύγκρουση με τα συμφέροντα του ΕΛΚΕ ή τον εμποδίζει να εκτελέσει κατάλληλα τα καθήκοντά του ή να επηρεάζει τις αποφάσεις του
 • Να γνωστοποιεί οποιαδήποτε συγγενική σχέση με προμηθευτές, υποψήφιο προσωπικό ή υποψήφιο υπότροφο προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή/ ενδεχόμενη περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.
 • Να μη δημιουργεί κοινά ή αμοιβαία οικονομικά συμφέροντα με προμηθευτές του ΕΛΚΕ γιατί έτσι δημιουργείται κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων.
 • Να μη δανείζει ούτε να δανείζεται από τους προμηθευτές του ΕΛΚΕ χρηματικά ποσά.
 • Να μεταχειρίζεται αντικειμενικά τους προμηθευτές αποφεύγοντας την ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων προσώπων ή την αποθάρρυνση της συνεργασίας με άλλους χωρίς βάσιμο αντικειμενικό λόγο.
 • Να μην επωφελείται από τη θέση του, προκειμένου να εξασφαλίσει πλεονεκτήματα ή άλλα οφέλη για τον εαυτό του ή τους οικείους του από προμηθευτή, υποψήφιο προσωπικό ή υποψήφιο υπότροφο.
 • Να αναφέρει εάν έχει συγγενείς ή εμπορικές συνδέσεις με δημοσίους υπαλλήλους ή προμηθευτές που σχετίζονται με τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από τον ΕΛΚΕ ή πολιτικά πρόσωπα .

Οι ανωτέρω γνωστοποιήσεις / αναφορές του εργαζομένου θα γίνονται όχι μόνο κατά την πρόσληψή του αλλά και κάθε φορά που υπάρχει μεταβολή.

Οι προμηθευτές/συνεργάτες του ΕΛΚΕ δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν, να υπόσχονται, ή να εξουσιοδοτούν, αμέσως ή εμμέσως, την αθέμιτη καταβολή χρημάτων ή παροχή οποιουδήποτε αγαθού αξίας σε πρόσωπα για να τους οδηγήσουν να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια ή να λάβουν μια απόφαση προκειμένου να αποκτήσουν όφελος.

Κατά την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων τους που σχετίζονται με τον ΕΛΚΕ, πρέπει να κατανοούν και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας

Στην περίπτωση που προμηθευτής/συνεργάτης ή κάποιος που ενεργεί για λογαριασμό του ΕΛΚΕ, λάβει ή αντιληφθεί αίτημα ή απαίτηση για δωροδοκία σε σχέση με την εργασία για τον ΕΛΚΕ, θα πρέπει να το αναφέρει αμέσως στην Επιτροπή Καταπολέμησης της Δωροδοκίας του ΕΛΚΕ πριν προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.

Η φύση, ο τύπος και η έκταση της δέουσας επιμέλειας που διενεργείται στους προμηθευτές και τους συνεργάτες του ΕΛΚΕ πριν τη σύναψη συμφωνιών, εξαρτάται από την πιθανότητα διακινδύνευσης δωροδοκίας.

Ο τρόπος επιλογής των προμηθευτών/συνεργατών, υπογραφής συμβάσεων και παρακολούθησης της απόδοσής τους καθορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στον Κανονισμό Προμηθειών του ΕΛΚΕ έτσι όπως κάθε φορά ισχύει.

Ο ΕΛΚΕ δε θα συνεργάζεται με προμηθευτές όπου εμπλέκονται με πρακτικές δωροδοκίας και διαφθοράς και θα σταματά άμεσα οποιεσδήποτε εμπορικές σχέσεις, αν τέτοιες περιπτώσεις του γίνουν γνωστές, λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Οι εργαζόμενοι του ΕΛΚΕ θα πρέπει να γνωρίζουν τις ακόλουθες προειδοποιητικές ενδείξεις ούτως ώστε να μπορούν να καταγγέλλουν περιπτώσεις οι οποίες μπορεί να αναδεικνύουν ζητήματα της Πολιτικής του ΕΛΚΕ.
Από μόνες τους, αυτές οι προειδοποιητικές ενδείξεις δεν αποδεικνύουν την τέλεση ύποπτης ή παράνομης δραστηριότητας, αλλά μπορεί να αναδείξουν την ανάγκη για επιπλέον έρευνα ή και την υλοποίηση κατάλληλων ενεργειών. Οι ακόλουθες προειδοποιητικές ενδείξεις είναι ενδεικτικές και δεν θα πρέπει οι εργαζόμενοι να περιορίζονται μόνο σε αυτές προκειμένου να προχωρήσουν σε κάποια καταγγελία.

 

Προμηθευτές και συνεργάτες

– Αιτείται την πραγματοποίηση της πληρωμής του σε τρίτα πρόσωπα που δεν σχετίζονται με την εμπορική συναλλαγή.
– Η αμοιβή του προμηθευτή είναι ασυνήθιστα υψηλή σε σχέση με τις τιμές της αγοράς.
– Το τιμολόγιο του προμηθευτή δεν περιγράφει αναλυτικά το προσφερόμενο είδος.
– Αιτείται να πληρωθεί σε χώρα που αποτελεί κέντρο υπεράκτιων εταιρειών.
– Επιδιώκει η πληρωμή να γίνει σε δύο ή περισσότερους λογαριασμούς.
– Έχει υποβληθεί σε ποινικές ή αστικές διαδικασίες για πράξεις οι οποίες μαρτυρούν παράνομη, αθέμιτη ή ανήθικη συμπεριφορά.
– Δεν αποδέχεται την τήρηση την Πολιτική Καταπολέμησης Δωροδοκίας του ΕΛΚΕ
– Αρνείται να απαντήσει σε ερωτήσεις δέουσας επιμέλειας σχετικά με τη δωροδοκία.
– Έχει τη φήμη ότι παραβλέπει τα φυσιολογικά κανάλια επιχειρηματικότητας ή σχετίζεται με περιπτώσεις δωροδοκίας και διαφθοράς.

 

Λοιπές περιπτώσεις

– Γνωστοποιήσεις από αρμόδιες αρχές ελέγχου περί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης ή/και Οικονομικών Συμφερόντων
– Υποβολή πλαστών δικαιολογητικών (φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου).
– Εργαζόμενος ή συνεργάτης του ΕΛΚΕ επιδιώκει να αναλάβει τη διεκπεραίωση συγκεκριμένου έργου.
– Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διαχείριση αιτημάτων που έχουν υποβληθεί.

Οι εργαζόμενοι του ΕΛΚΕ ενθαρρύνονται και έχουν υποχρέωση να καταγγέλλουν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση φαινόμενα ή υποψία δωροδοκίας στην Επιτροπή Καταπολέμησης της Δωροδοκίας ή/και σε κατάλληλους δημόσιους φορείς όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Εάν ο εργαζόμενος δεν είναι βέβαιος για τον τρόπο χειρισμού μίας κατάστασης η οποία είναι αντίθετη ή ενδεχομένως αντίθετη με την παρούσα Πολιτική, πρέπει πάντοτε να ζητά καθοδήγηση από την Επιτροπή Καταπολέμησης της Δωροδοκίας.

Κανένας εργαζόμενος δε θα υποστεί ζημιά ή κυρώσεις γιατί δήλωσε ανησυχίες αναφορικά με φαινόμενα δωροδοκίας, διαφθοράς, αρνήθηκε να δωροδοκήσει ή να δωροδοκηθεί. Παρόλα αυτά έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να υποβάλλει την καταγγελία του ανώνυμα.

Η Επιτροπή Καταπολέμησης Δωροδοκίας του ΕΛΚΕ έχει την εξουσιοδότηση και την ευθύνη να διερευνά όλες τις καταγγελίες για φαινόμενα δωροδοκίας που τις υποβάλλονται, ανεξάρτητα της προέλευσής τους (εργαζόμενος, δημόσιοι φορείς, προμηθευτές και λοιπά τρίτα μέρη). Σε κάθε περίπτωση ενημερώνει τη Διοίκηση του ΕΛΚΕ και στη συνέχεια υλοποιούνται όλες οι επόμενες ενέργειες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Βασική αρχή του ΕΛΚΕ είναι η συμμόρφωση και ο σεβασμός προς τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και τους κανονισμούς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ατομική ευθύνη των μελών της Επιτροπής Ερευνών, των συμμετεχόντων σε Επιτροπές και σε Όργανα του ΕΛΚΕ και των εργαζομένων να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα, η οποία μπορεί να εμπλέξει τον ΕΛΚΕ σε παράνομη πράξη ή δυσφήμηση.

Ο ΕΛΚΕ παρακολουθεί συστηματικά τη νομοθεσία και τροποποιεί τις σχετικές διαδικασίες και πρακτικές της όταν απαιτείται, φροντίζοντας να ενημερώνει τους εμπλεκόμενους.

Ο ΕΛΚΕ διατηρεί οικονομικά αρχεία και εφαρμόζει τους κατάλληλους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους, που αποδεικνύουν το λόγο για τον οποίο γίνεται κάθε πληρωμή.
Όλοι οι λογαριασμοί, τα τιμολόγια και άλλα έγγραφα και αρχεία που σχετίζονται με οικονομικές συναλλαγές πρέπει να συμπληρώνονται και να διατηρούνται με αυστηρή ακρίβεια και πληρότητα. Κανένας λογαριασμός δεν πρέπει να τηρείται εκτός των βιβλίων ώστε να διευκολύνονται ή να αποκρύπτονται ανάρμοστες πληρωμές.

Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής αυτής της Πολιτικής παρακολουθείται και αξιολογείται τακτικά, αναφορικά με την καταλληλόλητα και την επάρκειά της. Οι βελτιώσεις που θα κρίνονται αναγκαίες, θα εφαρμόζονται το συντομότερο δυνατό.

Για την τήρηση της παρούσας Πολιτικής, της σχετικής νομοθεσίας θα διενεργούνται περιοδικοί έλεγχοι. Οι έλεγχοι μπορεί να διενεργούνται εσωτερικά ή να ανατεθούν σε εξωτερικούς ελεγκτές.

Ο ΕΛΚΕ δεν ανέχεται καμία μορφή δωροδοκίας ή διαφθοράς και σε καμία περίπτωση δεν θα παράσχει, προσφέρει, ή προσφερθεί να παράσχει, να εγκρίνει ή να ζητήσει από κάποιον να παράσχει, άμεσα ή έμμεσα, οφέλη οποιασδήποτε μορφής σε πρόσωπα, ώστε τα πρόσωπα αυτά να προχωρήσουν, παραβιάζοντας τα καθήκοντά τους, σε πράξη ή παράλειψη. Ο ΕΛΚΕ ποτέ δε θα ζητήσει ή θα δεχθεί, άμεσα ή έμμεσα, οφέλη οποιασδήποτε μορφής ή την υπόσχεση αυτών, για να προκαλέσει ή να επιβραβεύσει ανάρμοστες συμπεριφορές με τη μορφή πράξεων ή παραλείψεων που ανακύπτουν από ή συγκρούονται με τα καθήκοντα κάποιου.

Η παρούσα Πολιτική έχει εφαρμογή και παραμένει αμετάβλητη, ανεξάρτητα της μορφής συνεργασιών που έχει αναπτύξει με τρίτους.

Η Πολιτική καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο οφείλουν να συμμορφώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι ανεξαρτήτως εάν τα έθιμα ή οι συνήθειες ορίζουν διαφορετικά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι υπεύθυνοι να κατανοήσουν και συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της Πολιτικής έτσι όπως κάθε φορά ισχύει.

Αποκλίσεις από την Πολιτική, εκούσιες ή ακούσιες, μπορεί να οδηγήσουν σε πειθαρχικές διώξεις οι οποίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την απόλυση λόγω σοβαρού παραπτώματος καθώς και την ποινική δίωξη του εμπλεκόμενου, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο έλεγχος της τήρησης των απαιτήσεων της Πολιτικής αλλά και του Συστήματος Καταπολέμησης Δωροδοκίας  του ΕΛΚΕ είναι συνεχής και πραγματοποιείται είτε από κατάλληλο προσωπικό του ΕΛΚΕ είτε από εξωτερικούς φορείς ελέγχου.

Η Επιτροπή Καταπολέμησης Δωροδοκίας του ΕΛΚΕ είναι στη διάθεσή κάθε ενδιαφερόμενου σχετικά με την υποβολή καταγγελίας ή την παροχή διευκρινήσεων και συμβουλών σχετικά με θέματα που αφορούν την παρούσα Πολιτική.

Εάν παρατηρηθεί συμπεριφορά που μπορεί να παραβιάζει την παρούσα Πολιτική, προτρέπουμε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει άμεσα με την Επιτροπή Καταπολέμησης Δωροδοκίας. Η υποβολή καταγγελίας μπορεί να γίνει:

α. είτε με τη συμπλήρωση φόρμας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://research.upatras.gr/iso-37001/
β. είτε ταχυδρομικώς στα κάτωθι στοιχεία:

Προς ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ,
Πανεπιστημιούπολη – Κτήριο Α, Ρίο Πατρών ΤΚ 26504,
Υπόψη: Επιτροπής Καταπολέμησης Δωροδοκίας ΕΛΚΕ.

Η Επιτροπή Καταπολέμησης Δωροδοκίας θα χειριστεί την αναφορά εμπιστευτικά, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Επιτρέπεται η υποβολή ανώνυμη καταγγελίας.

Τα μέλη της Επιτροπής Καταπολέμησης Δωροδοκίας του ΕΛΚΕ βάσει της υπ’ αριθμ. 863/16.05.2023 συνεδρίασης της ΕΕ είναι:

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Email
Α. Αθανασόπουλος 2610 997909 anathan@upatras.gr
Δ. Μούρτζης 2610 910160 mourtzis@lms.mech.upatras.gr
Α. Καζαντζίδης 2610 997549 akaza@upatras.gr
Ε. Ρήγκου 2610 997877 erigou@upatras.gr
Ν.Καπατσούλια 2610 997874 natassak@upatras.gr