ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μονάδα
Διαχείρισης
Διεθνών Έργων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
38.2860193 21.7170443,12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΓΑ

Καλωσήλθατε!

ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Νέα διαδυκτιακή πύλη του Μονάδας Διαχείρισης Διεθνών Έργων

Slide Οδηγός Προμηθειών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΓΑ

ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Δαπάνες
tex png Δ5 02 Ε45 Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης
Προκαταβολή
tex png Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
tex png Οδηγίες προκαταβολών (νέα διαδικασία)
Απόδοση Προκαταβολής
tex png Δ5 02 Ε03 Δελτίο Απόδοσης Λογαριασμού Προκαταβολής
tex png Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής
Αμοιβές
tex png Δ5 02 Ε33 Ατομικό Μηνιαίο Φύλλο Χρονοχρέωσης
Ι. Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου Πατρών
tex png Δ5 02 Ε09 Δήλωση Πολυθεσίας (ΝΕΟ)
tex png Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
tex png Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής v2
ΙΙ. Μέλη Δ.Ε.Π. άλλου φορέα
tex png Δ5 02 Ε44 Έντυπο Εντολής Αμοιβής ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ
ΙΙΙ. Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών
tex png Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
tex png Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής
tex png Υπεύθυνη Δήλωση Επιτηδευματία με πάνω από 2 εργοδότες
tex png Υπεύθυνη Δήλωση ΤΣΑΥ
ΙV. Τίτλος κτησης
tex png Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
tex png Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής
tex png Υπεύθυνη Δήλωση με Τίτλο Κτήσης (για μη Επιτηδευματίες)
V. Υποτροφίες
tex png Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
tex png Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής
tex png Υπεύθυνη Δήλωση Υποτροφίας
VI. Αλλοδαπός
tex png Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
tex png Δ5 02 Ε02 Πινάκιο Αμοιβής
tex png Υπεύθυνη Δήλωση Φορολόγησης Φορέα Ασφάλισης Αλλοδαπού
tex png Αίτηση αποφυγής διπλής φορολόγησης CLAIM_FRANCE
tex png Αίτηση αποφυγής διπλής φορολόγησης CLAIM_OTHERCOUNTRIES 
VI. Επικουρικό
tex png Οδηγός Επικουρικού
tex png ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ_ΣΥΜΒΑΣΗ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_int
VI. Τιμολόγια (πρόσκληση υποβολής προσφορών για απ΄ευθείας ανάθεση)
tex png Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
tex png Δ5 02 Ε05 Πρακτικό Παραλαβής
tex png ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ_ΑΓΑΘΩΝ_int
VII. Μετακινήσεις
tex png Δ5 02 Ε01 Εντολή Πληρωμής
tex png Δ5 02 Ε17 Εντολή Μετακίνησης
tex png Δ5 02 Ε07 Κατάσταση Οδοιπορικών
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΓΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΟΔΗΓΟΙ
/ ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

ΟΔΗΓΟΙ
ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΕΛΚΕ

Καπατσούλια Νατάσσα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

Τηλ. +30 2610 997874 natassak@upatras.gr...

Βογιαντζή
Φιλιώ

Τηλ. +30 2610 997875 fvogiantzi@upatras.gr...

Θεοδωρακοπούλου Ελένη

Τηλ. +30 2610 997887 elthe@upatras.gr...

Ρουμάνου
Φωτεινή

Τηλ. +30 2610 997876 froumanou@upatras.gr...

Σπηλιoπούλου Αριστέα

Τηλ. +30 2610 997872 spiliopoulou@upatras.gr...

ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close