ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ

30 Jul: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation) στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών (αριθμ. πρωτ. 79825/30-07-2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 763/21-04-2021 Απόφαση, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την …

23 Jul: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (αριθμ. πρωτ. 76359/23-07-2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 773/07-07-2021 Απόφαση, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, στο…

19 Jul: Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και περιφερειακά αυτών, Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (17/07/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμόν 741/10-12-2020 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή…

07 Jul: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (07/07/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου: «Προμήθεια…

02 Jul: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Εργασιών Κατασκευής Ραμπών σε Κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών, Διαγράμμιση Χώρων Στάθμευσης καθώς και Ανακατασκευή WC ΑΜΕΑ (αριθμ. πρωτ. 68868/02-07-2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 770/16-06-2021 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό,…

24 Jun: Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Τμήμα Φαρμακευττικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (24/06/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμόν 767/26-05-2021 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την…

02 Jun: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/06/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, όπως αυτά…

20 May: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (20/05/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου, για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο…