ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ

12 May: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, Πανεπιστήμιο Πατρών (11/05/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμόν 763/21-04-2021 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την…

07 May: ΕπαναΔιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (07/05/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου, για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο…

28 Apr: ΕπαναΔιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Πανεπιστήμιο Πατρών (28/04/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων, στο πλαίσιο εκτέλεσης…

20 Apr: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (20/04/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων, στο πλαίσιο εκτέλεσης…

08 Apr: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών ΕΡΕΥΝΑΣ/ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ (αριθμ. πρωτ. 34925/06-04-2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 759/24-03-2021 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό,…

07 Apr: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών μετάδοσης ψηφιακού συνεδρίου για την κάλυψη των αναγκών της 7ης Ψηφιακής Έκθεσης Patras IQ 2021, Πανεπιστήμιο Πατρών (07/04/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμόν 758/17-03-2021 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ΑΔΑΜ:…

07 Apr: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την κάλυψη των αναγκών της 7ης Ψηφιακής Έκθεσης Patras IQ 2021, Πανεπιστήμιο Πατρών (07/04/2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμόν 758/17-03-2021 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ΑΔΑΜ: 21PROC008419145…

31 Mar: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Προτύπου ISO 9001:2015 (αριθμ. πρωτ. 32030/31-03-2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 759/24.03.2021 Απόφαση, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την…

30 Mar: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών ΕΡΕΥΝΑΣ/ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ (αριθμ. πρωτ. 31217/30-03-2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 753/ 17.02. 2021 Απόφαση, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό,…

23 Mar: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (αριθμ. πρωτ. 27932/23-03-2021) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμόν 757/10-03-2021, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την…