Επιτροπή
Ερευνών
Η επιτροπή ερευνών και το ειδικό επταμελές όργανο του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών εξελέγη – σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 53 του Ν. 4485/2017 – κατά την υπ. αριθμ. 14/23.12.2020 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επ. Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Οι αρμοδιότητες του Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής (αρθρ. 54 του Ν. 4485/2017), περιγράφονται στο ΦΕΚ   271/Β’/27.01.2021.

Εκλογή Μελών Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επ. Ερευνών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Η Επιτροπή Ερευνών συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 1111/42836/18.12.2020 Πρυτανική Πράξη και η θητεία της είναι τριετής, με έναρξη την 21η Δεκεμβρίου 2020: