Επιτροπή
Ερευνών
Η επιτροπή ερευνών και το ειδικό επταμελές όργανο του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών εξελέγη – σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 53 του Ν. 4485/2017 – κατά την υπ. αριθμ. 14/23.12.2020 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επ. Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Οι αρμοδιότητες του Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής (αρθρ. 54 του Ν. 4485/2017), περιγράφονται στο ΦΕΚ   271/Β’/27.01.2021.

Εκλογή Μελών Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επ. Ερευνών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Η θητεία των μελών της Επιτροπή Ερευνών είναι τριετής και συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 1111/42836/18.12.2020 Πρυτανική Πράξη με έναρξη την 21η Δεκεμβρίου 2020.

Η 1η ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών έγινε με την υπ. αριθμ. 18158/06.10.2021 Πρυτανική Πράξη.

Η 2η ανασυγκρότηση έγινε  με την υπ. αριθμ. 101913/30.12.2022 Πρυτανική Πράξη.

Η 3η ανασυγκρότηση έγινε  με την υπ. αριθμ. 6762/01.02.2023 Πρυτανική Πράξη.

Η 4η ανασυγκρότηση έγινε  με την υπ. αριθμ. 74164/09.10.2023  Πρυτανική Πράξη ως ακολούθως.

 

¨Πρόεδρος της ΕΕ ο Καθηγητής κ Παύλος Αβραμίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης¨