ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

12 Feb: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (12/02/2024)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ…

23 Nov: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/11/2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ…

14 Nov: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (14/11/2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ…

09 Nov: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (09/11/2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ…

07 Nov: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού (20/2023), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (07/11/2023) ΦΚ: 82370

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ…

11 Oct: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (11/10/2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ…

09 Oct: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Νέου Συστήματος UPS 20kva στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προβαίνει σε  Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, για την ανάθεση Προμήθειας και Εγκατάστασης Νέου…

06 Oct: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών για Άμεσες Λειτουργικές Παρεμβάσεις στα Κτίρια των Τμημάτων Διοίκησης Τουρισμού, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών,

Πανεπιστήμιο Πατρών (06-10-2023) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προβαίνει σε  Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, για την ανάθεση  Υπηρεσιών…

06 Oct: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών, Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Πανεπιστήμιο Πατρών (06/10/2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ…

06 Oct: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών για Άμεσες Λειτουργικές Παρεμβάσεις στα Κτίρια των Τμημάτων Χημείας και Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι, Πανεπιστήμιο Πατρών (06-10-2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προβαίνει σε  Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, για την ανάθεση  Υπηρεσιών για Άμεσες Λειτουργικές…