ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

30 Oct: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (30/10/2020) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ…

19 Oct: Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου/ων για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Πανεπιστήμιο Πατρών (19/10/2020) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμόν 723/08-10-2020 απόφασή του, προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία…

27 Jul: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/07/2020) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ…

11 Jun: Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου/ων για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Τμήμα Ιατρικής (12/05/2020) (Demo)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμόν 684/04-05-2020 απόφασή του, προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία…