Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (06/03/2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος 185759, για την Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου: «[ΟΡΑΜΑ] Ανάπτυξη στοχευμένης θεραπείας ορμονοεξαρτώμενων καρκίνων MIS 5074546/ Τ2ΕΔΚ 02056 ΦΚ: 81402», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ», ΕΣΠΑ 2014-2020» με βάση την  απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5069/29-10-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της   Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074546 και χρηματοδοτείται από το “ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Θ. Τσέλιο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/03/2023 και ώρα 23:59 μ.μ.

81402_ΤΣΕΛΙΟΣ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_02_2023 signed

81402_ΤΣΕΛΙΟΣ_ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ_ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ_2_2023_17856 signed signed

81402_espd-request-v2 signed

81402_espd-request-v2