Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (03/04/2023)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος 189476, για την Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΟΡΑΤΟΥ (STEALTH) ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΦΚ: 82308» που χρηματοδοτείται διάφορους ιδιώτες, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ν. Βάινο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/04/2023 και ώρα 23:59 μ.μ.

82308_ΒΑΙΝΟΣ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_07_2023 ΤΕΛ signed

82308_ΒΑΙΝΟΣ_ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ_07_2023_50344 signed signed

82308_espd-request-v2 signed

82308_espd-request-v2