ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα
Προμηθειών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Επικοινωνία
ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
38.2860193 21.7170443,12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
//ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

Καλωσήλθατε!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Slide
//ΕΝΤΥΠΑ

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

//ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Κόστος προμήθειας: 0,01€ έως 20.000€ (ΜΗ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 Διαδικασία: Απ’ευθείας ανάθεση

 (προτείνεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης να επιλεγεί από την έναρξη του έργου και να τηρηθεί για το σύνολο των προμηθειών του έργου καθ’όλη τη διάρκεια αυτού)

 Για ποσά από 0,01 € – 2.499,99 € καθαρή αξία ο Επιστημονικός Υπεύθυνος υποβάλλει μέσω webrescom αίτημα απευθείας ανάθεσης (σε περίπτωση όπου απαιτείται από τους ειδικότερους κανόνες του προγράμματος, επισυνάπτονται και προσφορές κατόπιν έρευνας αγοράς[1] )

 • Για ποσά από 2.500 € – 19.999,99 € καθαρή αξία ΜΕ δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών ο Επ. Υπεύθυνος υποβάλει στο Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών-Προμηθειών Αγαθών & Λοιπών Υπηρεσιών το έντυπο πρόσκλησης υποβολής προσφορών ( Δ3 01 Ε03_Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών από Πρόσκληση_V4) σε ηλεκτρονική μορφή και το Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών-Προμηθειών Αγαθών & Λοιπών Υπηρεσιών αναρτά την πρόσκληση στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ, για πέντε (5) ημέρες, ειδοποιώντας παράλληλα τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στον οποίο θα κατατίθενται οι προσφορές.
  1. Ο Επ. Υπεύθυνος υποβάλλει μέσω webrescom αίτημα απευθείας ανάθεσης χωρίς σύμβαση (ή με σύμβαση για ποσά > 10.000 € ή για μικρότερα ποσά κατόπιν επιθυμίας του Αναδόχου) επισυνάπτοντας τα κάτωθι:
   • Ληφθείσες Προσφορές (η υποβολή 1 προσφοράς δεν κωλύει την διαδικασία)
   • Πρακτικό αξιολόγησης υπογεγραμμένο Δ3 01 Ε06 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών [2]
   • Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα), πιστοποιητικό επιμελητηρίου για εγγραφή και επιχειρηματική δραστηριότητα, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα)

 Για ποσά από 2.500 € – 19.999,99 € καθαρή αξία ΧΩΡΙΣ δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών ο Επιστημονικός Υπεύθυνος υποβάλλει μέσω webrescom αίτημα απευθείας ανάθεσης χωρίς σύμβαση (ή με σύμβαση για ποσά > 10.000 € ή για μικρότερα ποσά κατόπιν επιθυμίας του Αναδόχου), επισυνάπτοντας τα κάτωθι:

  • Αποδεικτικό Πρόσκλησης υποβολής προσφορών. (Πρόσκληση μπορεί να αποτελέσει το e-mail ή το fax με το οποίο ζητήθηκε η αποστολή προσφοράς. Σε περίπτωση αναζήτησης προσφοράς μέσω διαδικτύου, οι εκτυπώσεις από ιστοσελίδες εταιρειών που περιέχουν τα χαρακτηριστικά των ειδών, τις τιμές τους και ημερομηνία ενέχουν θέση πρόσκλησης και προσφοράς).
  • Ληφθείσες Προσφορές τουλάχιστον 3 προσφορές
  • Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα), πιστοποιητικό επιμελητηρίου για εγγραφή και επιχειρηματική δραστηριότητα, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα)
Σημείωση: Οι ανωτέρω διαδικασίες εφαρμόζονται ανά δαπάνη/είδος ανά προμηθευτή και ανά έτος εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το πλαίσιο χρηματοδότησης.

 

 1. Το Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών-Προμηθειών Αγαθών & Λοιπών Υπηρεσιών αποστέλλει στον Επ.Υπεύθυνο την ανάρτηση της απόφασης για απευθείας ανάθεση στο ΚΗΜΔΗΣ, για να ενημερώσει τον Ανάδοχο/Προμηθευτή καθώς η έκδοση του τιμολογίου πραγματοποιείται μετά την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ.
 • Σε περίπτωση υπογραφής και σύμβασης (για ποσά > 10.000 € πλέον ΦΠΑ, ή για μικρότερα ποσά κατόπιν επιθυμίας του Αναδόχου) το Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών-Προμηθειών Αγαθών & Λοιπών Υπηρεσιών αποστέλλει στον Επ. Υπεύθυνο και τη σχετική σύμβαση για να την προωθήσει στον προμηθευτή.
 • Σε περίπτωση αποκλειστικότητας/μοναδικότητας προμηθευτή, ο Επ. Υπεύθυνος υποβάλει αίτημα απευθείας ανάθεση (webrescom) επισυνάπτοντας: α) το «έντυπο Δ3 01 Ε02 – Έγκριση προμήθειας με απ’ευθείας ανάθεση» με την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας προμήθειας από τον συγκεκριμένο προμηθευτή, β) επιστολή της μητρικής εταιρείας για την αποκλειστικότητα του προμηθευτή/αντιπροσώπου στην Ελλάδα και γ) τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικό επιμελητηρίου για εγγραφή και επιχειρηματική δραστηριότητα, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα). Σε περίπτωση που η ανάθεση είτε υπερβαίνει τα 20.000€ (καθαρή αξία) είτε εντάσσεται σε έργο του οποίου ο προϋπολογισμός της κατηγορίας δαπάνης απαιτεί διαγωνιστική διαδικασία, το αίτημα έγκρισης απευθείας ανάθεσης «έντυπο Δ3 01 Ε02» εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο της Επιτροπής Ερευνών.

[1] Η έρευνα αγοράς μπορεί να πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους (ενδεικτικά: μέσω έρευνας στο διαδίκτυο ή συλλογής έγγραφων προσφορών ή υποβολής τιμών από οικονομικούς φορείς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ).

[2] Στο πρότυπο έντυπο «Δ3 01 Ε06 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών» καταγράφεται και η αξιολόγηση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών

Κόστος προμήθειας: 20.001€ έως 60.000€ (ΜΗ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Διαδικασία: Διαγωνισμός με 10 τουλάχιστον ημέρες Δημοσιότητας (Συνοπτικός Διαγωνισμός)

Απαραίτητη προϋπόθεση, για την διεξαγωγή κάθε διαγωνισμού, είναι η προμήθεια ή η υπηρεσία, για την οποία διενεργείται να είναι επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος, να έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του και να καλύπτεται από το ταμειακό του υπόλοιπο.

Α/Α Ενέργεια Υπεύθυνος Ενέργειας
1 Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου ειδών, τεχνικών προδιαγραφών, κριτηρίων επιλογής, σχεδίου σύμβασης) Επιστημονικός Υπεύθυνος
2 Αίτημα Έγκρισης Διενέργειας Διαγωνισμού και ορισμού Επιτροπών (ΕΔΑΠ και ΕΠΠΕ) Επιστημονικός Υπεύθυνος
3 Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού, κλήρωση μελών των Επιτροπών

Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών – Προμηθειών Αγαθών

& Λοιπών Υπηρεσιών

4 Έγκριση Φορέα Χρηματοδότησης, όπου απαιτείται Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών – Προμηθειών Αγαθών
5 Δημοσιοποίηση διαγωνισμού για 10 τουλάχιστον ημέρες (Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ, site του ΕΛΚΕ) Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών – Προμηθειών Αγαθών
6 Διενέργεια διαγωνισμού ΕΔΑΠ& Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών – Προμηθειών Αγαθών & Λοιπών Υπηρεσιών
7 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών με προσκόμιση τουλάχιστον 1 προσφοράς ΕΔΑΠ
8 Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού στους υποψηφίους Αναδόχους λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες ενστάσεων που ορίζει η εν ισχύ νομοθεσία

Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών – Προμηθειών Αγαθών

& Λοιπών Υπηρεσιών

9 Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης Ανάθεσης με προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, όπου απαιτείται Επιστημονικός Υπεύθυνος
10 Πιστοποίηση (ποσοτική και ποιοτική) και Παραλαβή της προμήθειας, κατάρτιση πρακτικού παραλαβής. ΕΠΠΕ
11 Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης – Προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολή Καλής Λειτουργίας, (όπου απαιτείται)

Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών – Προμηθειών Αγαθών

& Λοιπών Υπηρεσιών – Ανάδοχος

12 Κατάθεση Εντολής Πληρωμής, πρακτικού παραλαβής, παραστατικού-ών σε πρωτόκολλο ΕΛΚΕ ΠΠ. Έλεγχος από χειριστή έργου στον ΕΛΚΕ ΠΠ όπου απαιτείται Επιστημονικός Υπεύθυνος
13 Επιστροφή Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας,( όπου απαιτείται)

Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών – Προμηθειών Αγαθών

& Λοιπών Υπηρεσιών

ΕΔΑΠ: Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών

ΕΠΠΕ: Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Δ8 Αίτηση Διενέργειας Διαγωνισμού
 2. Σύνταξη τεύχους διακήρυξης σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΑΑΔΗΣΥ

Κόστος προμήθειας: 60.001€ έως 135.000€  (ΜΗ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με 15 τουλάχιστον ημέρες δημοσιότητα

 Απαραίτητη προϋπόθεση, για την διεξαγωγή κάθε διαγωνισμού, είναι η προμήθεια ή η υπηρεσία, για την οποία διενεργείται να είναι επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος, να έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του και να καλύπτεται από το ταμειακό του υπόλοιπο.

Α/Α Ενέργεια Υπεύθυνος Ενέργειας
1 Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου ειδών, τεχνικών προδιαγραφών, κριτηρίων επιλογής, σχεδίου σύμβασης) Επιστημονικός Υπεύθυνος
2 Αίτημα Έγκρισης Διενέργειας Διαγωνισμού και ορισμού Επιτροπών (ΕΔΑΠ και ΕΠΠΕ) Επιστημονικός Υπεύθυνος
3 Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού, κλήρωση μελών των Επιτροπών Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών – Προμηθειών Αγαθών
4 Έγκριση Φορέα Χρηματοδότησης, όπου απαιτείται. & Λοιπών Υπηρεσιών
5 Δημοσιοποίηση διαγωνισμού για 15 τουλάχιστον ημέρες (2 Εφημερίδες, Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, site ΕΛΚΕ) Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών – Προμηθειών Αγαθών
6 Διενέργεια διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΕΔΑΠ & Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών – Προμηθειών Αγαθών

& Λοιπών Υπηρεσιών

7

Πρακτικά Αξιολόγησης Προσφορών:

1. Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών Προσφορών

2. Οικονομικών Προσφορών

3. Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

Για κάθε ένα από τα πρακτικά απαιτείται έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή και κοινοποίηση των αντίστοιχων αποσπασμάτων στους συμμετέχοντες  μέσω ΕΣΗΔΗΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες ενστάσεων που ορίζει η εν ισχύ νομοθεσία

ΕΔΑΠ
8 Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης Ανάθεσης με προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Επιστημονικός Υπεύθυνος
9 Πιστοποίηση (ποσοτική και ποιοτική) και Παραλαβή της προμήθειας, κατάρτιση πρακτικού παραλαβής ΕΠΠΕ
10 Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης- Προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας (όπου απαιτείται)

Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών – Προμηθειών Αγαθών

& Λοιπών Υπηρεσιών

– Ανάδοχος

11

Κατάθεση Εντολής Πληρωμής, πρακτικού παραλαβής, παραστατικού-ών σε πρωτόκολλο ΕΛΚΕ ΠΠ.

Έλεγχος από χειριστή έργου στον ΕΛΚΕ ΠΠ όπου απαιτείται

Επιστημονικός Υπεύθυνος

ΕΔΑΠ: Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών

ΕΠΠΕ: Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1.  Δ8 Αίτηση Διενέργειας Διαγωνισμού 
 2. Σύνταξη τεύχους διακήρυξης σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΑΑΔΗΣΥ

Κόστος προμήθειας: 135.001€ και Άνω (ΜΗ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των ορίων με 30 ημέρες δημοσιότητα

Απαραίτητη προϋπόθεση, για την διεξαγωγή κάθε διαγωνισμού, είναι η προμήθεια ή η υπηρεσία, για την οποία διενεργείται να είναι επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος, να έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του και να καλύπτεται από το ταμειακό του υπόλοιπο.

Α/Α Ενέργεια Υπεύθυνος Ενέργειας
1 Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου ειδών, τεχνικών προδιαγραφών, κριτηρίων επιλογής, σχεδίου σύμβασης) Επιστημονικός Υπεύθυνος
2 Αίτημα Έγκρισης Διενέργειας Διαγωνισμού και ορισμού Επιτροπών (ΕΔΑΠΕΠ και Παραλαβής) Επιστημονικός Υπεύθυνος
3 Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού, κλήρωση μελών των Επιτροπών Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών – Προμηθειών Αγαθών
4

Έγκριση Φορέα Χρηματοδότησης, όπου απαιτείται

 

& Λοιπών Υπηρεσιών
5 Δημοσιοποίηση διαγωνισμού για 30 ημέρες (SIMEMAP, Εφημερίδες, Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, site ΕΛΚΕ) Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών – Προμηθειών Αγαθών
6 Διενέργεια διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΕΔΑΠ & Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών – Προμηθειών Αγαθών

& Λοιπών Υπηρεσιών

 

7

Πρακτικά Αξιολόγησης Προσφορών:

1. Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών Προσφορών

2. Οικονομικών Προσφορών

3. Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

Για κάθε ένα από τα πρακτικά απαιτείται έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή και κοινοποίηση των αντίστοιχων αποσπασμάτων στους συμμετέχοντες  μέσω ΕΣΗΔΗΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες ενστάσεων που ορίζει η εν ισχύ νομοθεσία.

ΕΔΑΠ
8 Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης Ανάθεσης Επιστημονικός Υπεύθυνος
9 Πιστοποίηση (ποσοτική και ποιοτική) και Παραλαβή της προμήθειας, κατάρτιση πρακτικού παραλαβής ΕΠΠΕ
10

Κατάθεση Εντολής Πληρωμής, πρακτικού παραλαβής, παραστατικού-ών σε πρωτόκολλο ΕΛΚΕ ΠΠ.

Έλεγχος από χειριστή έργου στον ΕΛΚΕ ΠΠ όπου απαιτείται

Επιστημονικός Υπεύθυνος
11 Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής – Προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών – Προμηθειών Αγαθών

& Λοιπών Υπηρεσιών

– Ανάδοχος

12 Επιστροφή Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης- Προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας (όπου απαιτείται) Επιστημονικός Υπεύθυνος

ΕΔΑΠ: Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών

ΕΠΠΕ: Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Ανάλυση διαδικασίας διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών:

 • Προσκομίζεται αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου προς το Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών – Προμηθειών Αγαθών & Λοιπών Υπηρεσιών για έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΑΠ) και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Στο αίτημα επισυνάπτεται η διακήρυξη, το προσχέδιο της Σύμβασης και η έγκριση του Φορέα χρηματοδότησης, όπου απαιτείται
 • Δημοσιεύεται από το Τμήμα Πιστοποίησης Διαδικασιών – Προμηθειών Αγαθών & Λοιπών Υπηρεσιών: α) στην περίπτωση διαγωνισμού Κάτω των Ορίων: της Περίληψης της διακήρυξης σε 2 τοπικές εφημερίδες και στη Διαύγεια και του τεύχους της διακήρυξης σε ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και site ΕΛΚΕ, για 15 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, και β) στην περίπτωση διαγωνισμού Άνω των Ορίων: της Περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 2 τοπικές εφημερίδες και στη Διαύγεια και του τεύχους της διακήρυξης σε ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και site ΕΛΚΕ για 30 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Υποβάλλονται οι Προσφορές από τους υποψήφιους αναδόχους και Διενέργεια του διαγωνισμού σε ημερομηνία και ώρα που έχει ορισθεί στην Διακήρυξη μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή και σε έντυπη μορφή τους φακέλους των προσφορών τους βάσει και των διαδικασιών που ορίζονται στην διακήρυξη
 • Αποσφραγίζονται σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα, οι ηλεκτρονικοί φάκελοι «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών» και συντάσσεται σχετικό πρακτικό που υπογράφεται ψηφιακά από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
 • Ορίζεται η ημερομηνία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών και συντάσσεται σχετικό πρακτικό που υπογράφεται ψηφιακά από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
 • Εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
 • Αφού επέλθει το χρονικό διάστημα ενστάσεων ζητούνται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, εντός 10 ημερών, από τους υποψήφιους αναδόχους τα οποία υποβάλλονται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
 • Συντάσσεται το τελικό πρακτικό κατακύρωσης από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού το οποίο επικυρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή και ακολουθεί η σύναψη της σύμβασης.
 • Όπου απαιτείται από τον Φορέα Χρηματοδότησης, πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, αποστέλλεται στο Φορέα Χρηματοδότησης ο φάκελος του Διαγωνισμού για έγκριση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Το περιεχόμενο του φακέλου καθορίζεται από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Μετά την έγκριση συνάπτεται η σύμβαση.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ//

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Τηλ. +30 2610 997283 Email.theodoropoul@upatras.gr...

Σπαθάρα Μαρία

Τηλ. +30 2610 969657 Email.mspathara@upatras.gr...

Αγκότη Σταματική

Τηλ. +30 2610 997862 Email. stagoti@upatras.gr...

Αντωνοπούλου Ιωάννα

Τηλ. +30 2610 997864 Email. iantonop@upatras.gr ...

Γκατζούνα Ευανθία

Τηλ. +30 2610 997226 Email. gatzouna@upatras.gr...

Ζαφειροπούλου Γεωργία

Τηλ. +30 2610 997863 Email. gzafeir@upatras.gr...

Λυκούδη-Παπαγιαννοπούλου Κωνσταντίνα

Τηλ. +30 2610 997865 Email. kpapagian@upatras.gr ...

Ρηγάτου Βασιλική

Τηλ. +30 2610 997867 Email. rigatou@upatras.gr ...

ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close