ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

researchsupport.upatras.gr

//researchsupport.upatras.gr

Τμήμα Έρευνας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

 

Με στόχο την αμεσότερη εξυπηρέτηση των μελών της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Έρευνας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας της ΜΟΔΥ-ΕΛΚΕ ΠΠ ξεκίνησε τη λειτουργία μίας νέας ιστοσελίδας που βρίσκεται στην διεύθυνση researchsupport.upatras.gr και παρουσιάζει στον ενδιαφερόμενο συγκεντρωμένη πληροφορία των τριών πυλώνων που υποστηρίζει το Τμήμα σχετικά με:

1. την προσέλκυση χρηματοδότησης μέσω της υποβολής προτάσεων

2. τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας και την προώθηση της καινοτομίας μέσω της διοργάνωσης της PATRAS ΙQ καθώς και την συμμετοχή και υποστήριξη δράσεων για την επιχειρηματικότητα

3. και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της Ενότητας Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, (στην οποία ενσωματώθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων Χρηματοδότησης Έργων) ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τις ανοικτές και τις επερχόμενες εθνικές, διεθνείς και Ιδρυματικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργου, τις ευκαιρίες συνεργασίας με τρίτους καθώς και να αναζητήσει θέσεις υποτροφίας που προσφέρουν ευρωπαϊκά ιδρύματα στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Marie Curie.

Ειδικότερα, στις Ανοικτές προκλήσεις μπορεί σε κάθε πρόγραμμα (ΕΣΠΑ, H2020, INTERREG, ERC, ERASMUS+, LIFE, IMI, EASME κ.λπ.) να γίνει αναζήτηση με λέξεις κλειδιά αλλά και ημερομηνίες για την ανάκτηση των προσκλήσεων που φέρουν τα στοιχεία της αναζήτησης, καθώς και να ταξινομηθούν οι προσκλήσεις με φθίνουσα ή αύξουσα σειρά σύμφωνα με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, με το ποσοστό χρηματοδότησης και την ονομασία της πρόσκλησης (αλφαβητικώς). Κάθε Πρόσκληση εμπεριέχει πληροφορία για τον τρόπο υποβολής, το εταιρικό σχήμα, το ποσοστό χρηματοδότησης,  το αντικείμενο και τα έγγραφα/πακέτο υποβολής των προσκλήσεων. Δίνεται επιπροσθέτως η δυνατότητα κοινοποίησης προσκλήσεων στα κοινωνικά δίκτυα και εκτύπωσής τους.

 Στο Open Call Info δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για την σύνταξη και υποβολή μίας πρότασης χρηματοδότησης (στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, στοιχεία συμπλήρωσης φορμών και πλατφορμών υποβολής, τρόποι υπολογισμού ανθρωπομηνών και ανθρωποώρας, όρια ανθρωποώρας για τους ερευνητές, στοιχεία περί απόσβεσης παγίων ή χορήγησης υποτροφιών, δαπάνες μετακίνησης κ.λπ.) ενώ έχουν αναρτηθεί και δικαιολογητικά που ζητούνται κατά περίπτωση στις προσκλήσεις ή διαγωνισμούς (ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΠ, Νομοθετικό πλαίσιο ΕΛΚΕ, Σύντομη περιγραφή ΠΠ, Διαχειριστική Επάρκεια ΕΛΚΕ ΠΠ κ.λπ).

Στην Ενότητα Προώθηση Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, φιλοξενούνται οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες του ΠΠ (Patras IQ & UPlatform) καθώς και οι πληροφορίες για τις Φοιτητικές Επιστημονικές Ομάδες του. Στα Ενημερωτικά Δελτία μπορείτε να βρείτε αναρτημένα όλα τα Ενημερωτικά Δελτία του ΕΛΚΕ, τους Οικονομικούς Απολογισμούς του ΕΛΚΕ καθώς και τον Κατάλογο Ερευνητικού Εξοπλισμού ενώ από την ιστοσελίδα μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στα ΕΝΤΥΠΑ ΕΛΚΕ και τον Οδηγό οικονομικής διαχείρισης προγραμμάτων.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ενημερώνεται συνεχώς καθώς και τα Νέα και οι προσεχείς Εκδηλώσεις. Προσκαλούμε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να περιηγηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Έρευνας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του ΕΛΚΕ ΠΠ και να επωφεληθούν από νέα και πληροφορίες που θα τους διευκολύνουν στη διεκδίκησηχρηματοδότησης για το ερευνητικό τους έργο.

https://researchsupport.upatras.gr/

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close