ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

praktiki.upatras.gr

//praktiki.upatras.gr

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
01.

Πρακτική άσκηση φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

Το Πανεπιστήμιο Πατρών υλοποίησε την πλατφόρμα της πρακτικής άσκησης, για την καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωση των φοιτητών. Η πλατφόρμα λειτουργεί επίσημα στην διεύθυνση praktiki.upatras.gr και έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

1. Παρέχει πληροφορίες για τους ασκούμενους φοιτητές

2. Ανανεώνεται καθημερινά με πληροφορίες για την προκήρυξη πρακτικών για όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

3. Ενημερώνει για τα αποτελέσματα της πρακτικής άσκησης τους φοιτητές που επιλέγονται

4. Περιέχει ξεχωριστές ανακοινώσεις για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Αυτόματη συμπλήρωση εντύπων φοιτητών για την πρακτική άσκηση

Το Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας της πρακτικής άσκησης υλοποίησε μία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αυτόματης συμπλήρωσης φορμών, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών. Η ηλεκτρονική υπηρεσία λειτουργεί επίσημα στην διεύθυνση praktiki.upatras.gr/aitisi . H νέα αυτή ηλεκτρονική υπηρεσία υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους της Πράξης “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών {ΜΙS 5030397}” η οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Μέσω αυτής, παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης παραγωγής των εντύπων που απαιτούνται για την υπογραφή σύμβασης Πρακτικής Άσκησης και έναρξη αυτής. Το σύνολο των παραγόμενων εντύπων πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο γραφείο πλήρως υπογεγραμμένα εκ μέρους του ωφελούμενου και της Επιχείρησης/Οργανισμού όπου θα διεξαχθεί η πρακτική άσκηση

http://praktiki.upatras.gr/

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close