Ο σκοπός της απόφασης αυτής είναι η διαμόρφωση του πλαισίου διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας και ο εκσυγχρονισμός του «Κανονισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας» που έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο με την αρ. 298/19.1.2000 απόφαση. Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν τα Πανεπιστήμια αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση 680/22.8.96 (ΦΕΚ 826/10.9.96). Το πλαίσιο αφορά όλα τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, δηλαδή μέλη ΔΕΠ, ΕΔΤΠ, ΕΕΔΙΠ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, μετα-διδακτορικούς ερευνητές και επισκέπτες ερευνητές.

Ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει τις διαδικασίες που ισχύουν μέχρι τώρα στο Πανεπιστήμιο Πατρών και συμπληρώνεται με σκοπό να καλύψει και τις νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν εν τω μεταξύ στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Με βάση την εμπειρία των επτά ετών λειτουργίας του προηγούμενου πλαισίου, ο νέος κανονισμός διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Πατρών περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 1. Πολιτική διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
 2. Μορφές πνευματικής ιδιοκτησίας.
 3. Νομικό καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας και εφευρέσεων.
 4. Διαδικασία για την υποβολή αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
 5. Στάδια μετά την υποβολή της αίτησης στον ΟΒΙ.
 6. Γενικό διάγραμμα διαδικασίας.
 7. Παράρτημα Α – Έντυπο γνωστοποίησης της εφεύρεσης (invention disclosure form).
 8. Παράρτημα Β - Έντυπο συμφωνίας εφευρετών.
 9. Παράρτημα Γ - Έντυπο συμφωνίας συνδικαιούχων.
 10. Παράρτημα Δ – Ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα και κόστη για αιτήσεις στο European Patent Office και στο US Patent and Trademark Office.
 11. Παράρτημα Ε – Συμπληρωματικοί όροι – Διευκρινίσεις.