ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
//Δ.Ο.Υ.

ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Ο.Υ.

  • Επωνυμία: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών
  • Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη – Κτήριο Α, Ρίο Πατρών ΤΚ 26504
  • Α.Φ.Μ.: 998219694 – Α ΔΟΥ Πατρών
  • Τηλέφωνο: 2610 997888
  • Fax: 2610 996677
  • Name: Eidikos Logariasmos Kondilion kai Ereunas University of Patras
  • Address: University Campus 26504 Rio Achaias
  • VAT number: 998219694 – Α DΟΥ Patron
  • Phone: +30 2610 996660
  • Fax: +30 2610 996677

Νόμιμος Εκπρόσωπος ΕΛΚΕ

(Για Συμβάσεις)

Το Πανεπιστήμιο ΠατρώνΕιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Α, Ρίο Πατρών, 26504 (ΑΦΜ 998219694, Α’ Δ.Ο.Υ. Πατρών) εκπροσωπούμενο νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον Καθηγητή Παναγιώτη Δημόπουλο, Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών (ΦΕΚ B’ 4022/21.09.2020).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Close