Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Γεωλογικών και Γεωφυσικών Οργάνων, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (30/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 541/26-02-2018 προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Γεωλογικών και Γεωφυσικών Οργάνων που συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα και Επιστημονικό Υπεύθυνό τον καθηγητή κ.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εργαστηριακών Ειδών, Χημικών Αντιδραστηρίων και Μελανιών, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (29/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 541/26-02-2018 προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Εργαστηριακών Ειδών, Χημικών Αντιδραστηρίων και Μελανιών που συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα και Επιστημονική Υπεύθυνή τ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την αναβάθμιση ψυκτικού θαλάμου, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (28/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση οικοδομικών εργασιών, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να  προβεί στην ανάθεση οικοδομικών εργασιών ριζικής ανακαίνισης των οκτώ (8) τουαλετών στο κτίριο του Τμήματος της Ιατρικής στο πλαίσιο του προγράμματος

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί οικοδομικά υλικά για την ριζική ανακαίνιση των οκτώ (8) τουαλετών του Τμήματος της Ιατρικής στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση Εκπαιδευτικών – Ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Τμήματος της Ιατρικής και ΚΩΔ. 34620000».

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (Σταθμός Εργασίας υψηλών δυνατοτήτων), Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακό εξοπλισμό (Σταθμός Εργασίας υψηλών δυνατοτήτων) στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΣΜΕΔΕ και ΚΩΔ. 37031300».

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την οπτικοακουστική κάλυψη στο πλαίσιο της «5ης Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ 2018», Επιτροπή Ερευνών, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί υπηρεσίες και είδη για την  πλήρη οπτικοακουστική κάλυψη και τεχνική υποστήριξη της «5ης Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ 2018» στο πλαίσιο του προγράμματος «Διοργάνωση της Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PATRAS IQ  και Διασύνδεση Έρευνας – Καινοτομίας με την Επιχειρηματικότητα και ΚΩΔ. 80363»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την μεταφορά ατόμων ΑΜΕΑ, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (22/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να  προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών για τη μεταφορά ατόμων AMEA προς το πανεπιστημιακό γυμναστήριο  στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+ Sport και ΚΩΔ. 57690000»

Σελίδες