Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την έρευνα σε κλινική μελέτη με αντικείμενο την προσέλκυση ηλικιωμένων ατόμων, δημιουργία και συντήρησης βάσης δεδομένων, συμμετοχή σε κλινικές αξιολογήσεις και οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (21/04/2016)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 454/29-02-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για την έρευνα σε κλινική μελέτη με αντικείμενο την προσέλκυση ηλικιωμένων ατόμων, δημιουργία και συντήρησης βάσης δεδομένων, συμμετοχή σε κλινικές αξιολογήσεις και οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, για το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διαμόρφωσης και της αποξήλωσης των περιπτέρων στο πλαίσιο της Έκθεσης PatrasIQ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 454/29-02-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διαμόρφωσης και της αποξήλωσης των περιπτέρων στο πλαίσιο της Έκθεσης PatrasIQ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης Καθηγητή Δημοσθένη Κ. Πολύζο

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια ειδών κυτταροκαλλιέργειας – θρεπτικών, αντισωμάτων και αντιδραστηρίων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 454/29-02-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών κυτταροκαλλιέργειας – θρεπτικών, αντισωμάτων και αντιδραστηρίων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμήανά είδος, για το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια  κα. Ζ. Λυγερού

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός (1) συστήματος Laser, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 453/15-02-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) συστήματος Laser, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  κ. Β. Κωστόπουλο.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αποτίμησης Αγοράς και Διενέργειας δράσεων σχετικών με τη Βιοτεχνολογική ιδιοκτησία που απορρέει από το Έργο Proof of Concept -SLACC, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 452/08-02-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών αποτίμησης Αγοράς και Διενέργειας δράσεων σχετικών με τη Βιοτεχνολογική ιδιοκτησία που απορρέει από το Έργο  Proof of Concept -SLACC, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  κ. Γ. Σταθόπουλο.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακών διακομιστών για την αποθήκευση και επεξεργασία τηλεπισκοπικών δεδομένων, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 453/15-02-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακών διακομιστών για την αποθήκευση και επεξεργασία τηλεπισκοπικών δεδομένων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Κ. Κουτσικόπουλο.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ενοικίαση ερευνητικού σκάφους, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 453/15-02-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την ενοικίαση ερευνητικού σκάφους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Κ. Κουτσικόπουλο.

 

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια Εξοπλισμού, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 442/27-11-2015 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας Εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά ανά είδος, για το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Ν. Λεβέντη.

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν  443/02-12-2015, προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 59.000,00  ΕΥΡΩ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, (72.570,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου Ορκωτών λογιστών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών (Β.990 – Ε.Υ.: Αναπλ. Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 440/09-11-2015 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου Ορκωτών λογιστών (α) για την έγκριση Ισολογισμού χρήσης των ετών 2014, 2015 και 2016 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών, (β) την επίβλεψη της ορθής τήρησης των διαδικασιών και την επικύρωση της ορθότητας της απογραφής λήξεως των τριών (3) ετών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και (γ) συμβουλευτικών υπηρεσιών που άπτονται του δημοσίου λογιστικού, των λογιστικώ

Σελίδες