Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τριών (3) φορητών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (07/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί τρείς (3) φορητούς υπολογιστές που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών στα πλαίσια του έργου «ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (OpenBio-C) – ΦΚ: 80532» με φορέα χρηματοδότησης ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ακετόνης για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Πολυμερών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (06/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να να προμηθευτεί «Ακετόνη Πλύσεων» που θα παραδοθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας στα πλαίσια του έργου «ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (Φ/Β) ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ» Κωδικός Έργου (ΦΚ/MIS): 80399/5021436, με φορέα χρηματοδότησης Δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς «Μικροηλεκτρονική» και των «Προηγμένων Υλικών» και χρημ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Μοριακής Φαρμακολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (06/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να να προμηθευτεί εργαστηριακά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Μοριακής Φαρμακολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής στα πλαίσια του έργου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ & ΛΙΠΩΔΗ ΙΣΤΟ, ΟΠΣ 5006015 με φορέα χρηματοδότησης ΕΚΤ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού πάγκου εργασίας για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών , Πανεπιστήμιο Πατρών (05/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να να προμηθευτεί εργαστηριακό πάγκο εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τε

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια θερμαντικής εστίας χώνευσης δειγμάτων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών , Πανεπιστήμιο Πατρών (05/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να να προμηθευτεί θερμαντική εστία χώνευσης δειγμάτων που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανική

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D787/ROBO-PARTNER (608855)» (29/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D787/ROBO-PARTNER (608855)».

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D812/LIAA (608604)» (29/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D812/LIAA (608604)».

Προσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (29/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί υπολογιστικά συστήματα, στο πλαίσιο του έργου «80553: Innovative Medical Tourism Strategy» με ακρωνύμιο «In-MedTouR» (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ: Ω9ΡΖ469Β7Θ-Η11)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λογισμικού για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (28/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να να προμηθευτεί Λογισμικό Διαχείρισης-Επικοινωνίας σεισμολογικού Δικτύου που θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας στα πλαίσια του έργου HELPO

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια χημικων αντιδραστηριων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Πολυμερών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (28/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να να προμηθευτεί χημικά αντιδραστήρια που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Οργανικών Βιοστατικών Επικαλύψεων για Δίχτυα Ιχθυοκαλλιέργειας» (MIS 5010930 και Φ.Κ. 80487) με φορέα χρηματοδότησης το Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» & το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Σελίδες