Πρόχειρος διαγωνισμός για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διαμόρφωσης και της αποξήλωσης των περιπτέρων στο πλαίσιο της 4ης Έκθεσης Patras IQ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 495/31-01-2017  προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διαμόρφωσης και της αποξήλωσης των περιπτέρων στο πλαίσιο της 4ης Έκθεσης Patras IQ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης Καθηγητή Δημοσθένη Κ. Πολύζο

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για τη Φύλαξη και Προστασία ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών (20/01/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 491/23-12-2016 προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Φύλαξη και Προστασία ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγητή  Δημοσθένη Πολύζο.

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή Ταχυδρομικών και Tαχυμεταφορικών υπηρεσιών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πατρών (09/01/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 491/23-12-2016 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή Ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών υπηρεσιών (CPV 64112000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Δ. Πολύζο.

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, Πανεπιστήμιο Πατρών (12/09/2016)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 474/26-08-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (CPV 30192110-5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή  κ. Δημοσθένη Κ.

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, Πανεπιστήμιο Πατρών (29/07/2016)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 473/28-07-2016 επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (CPV 30192110-5), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή  κ. Δημοσθένη Κ. Πολύζο.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (18/07/2016)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 471/13-07-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων (CPV 33696500-0) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Πατρινό.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για τη Φύλαξη και Προστασία ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών (12/07/2016)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 469/27-06-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την Φύλαξη και Προστασία ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγητή  Δημοσθένη Πολύζο.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, Πανεπιστήμιο Πατρών (08/07/2016)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 470/04-07-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (CPV 30192110-5), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή  κ. Δημοσθένη Κ. Πολύζο.

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Φασματοσκοπίου Κυκλικού Διχρωισμού, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (20/05/2016)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 459/11-04-2016 προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος φασματοσκοπίου κυκλικού διχρωισμού (CPV 38000000-5) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά για το Τμήμα της Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον  Καθηγητή  κ. Γεώργιο Σπυρούλια.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για τη Φύλαξη και Προστασία ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών (13/05/2016)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 459/11-04-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την Φύλαξη και Προστασία ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγητή  Δημοσθένη Πολύζο.

Σελίδες