Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστικών συστήματων και λογισμικού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (30/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να  προμηθευτεί υπολογιστικά συστήματα και λογισμικό στα πλαίσια του έργου «"Καινοτόμο Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασύρματης Διαχείρισης Αισθητήρων για εφαρμογές IoT με ΚΩΔ. 80240»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κάμερα τηλεδιάσκεψης για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (27/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να  προμηθευτεί κάμερα τηλεδιάσκεψης στα πλαίσια του έργου «D.812/LIAA (608604) με ΚΩΔ. 52050000»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (27/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να  προμηθευτεί εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης στα πλαίσια του έργου «D787/ROBO-PARTNER (608855) με ΚΩΔ. 51990000»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (26/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων στα πλαίσια του έργου «RD-CONNECT/305444 με ΚΩΔ. 51880000»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (26/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να  προμηθευτεί αναλώσιμα υπολογιστών στα πλαίσια του έργου «ΤΣΜΕΔΕ με ΚΩΔ. 37070100»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της κατασκευής και της συγκόλλησης σωλήνα για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (24/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να  προβεί στην ανάθεση της κατασκευής και της συγκόλλησης σωλήνα στα πλαίσια του έργου «EXCHANGE-RISK με ΚΩΔ. 55530000»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί ηλεκτρονικό υπολογιστή στα πλαίσια του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών για την κατασκευή πυράντοχης θύρας κλιβάνου  και στην  διεξαγωγή δύο (2) δοκιμών πυρός στα πλαίσια του έργου «ΤΣΜΕΔΕ με ΚΩΔ. 37061800»

Συνοπτικός διαγωνισμός, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εργαστηριακών αναλωσίμων, Τμήμα Ιατρικής, (19/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 541/26-02-2018 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου: «MATCHING FUNDS_DYNACOM» με ΦΚ: 52270000,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Συνοπτικός διαγωνισμός, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) πολυκάναλου αναλυτής αερίων για ταυτόχρονη μέτρηση CO2, CO και CH4 (NDIR) με ενσωματωμένο παραμαγνητικό αισθητήριο για μέτρηση Ο2 και την προμήθεια ενός (1) αέριου χρωματογράφου για την ανίχνευση αερίων O2, CO, CO2, CH4, H2, C2H6, C3H8, C4H10, CH3OH, CH3CH2OH, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, (17/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 555/27-06-2018 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) πολυκάναλου αναλυτής αερίων για ταυτόχρονη μέτρηση CO2, CO και CH4 (NDIR) με ενσωματωμένο παραμαγνητικό αισθητήριο για μέτρηση Ο2 και την προμήθεια ενός (1) αέριου χρωματογράφου για την ανίχνευση αερίων O2, CO, CO2, CH4, H2, C2H6, C3H8, C4H10, CH3OH, CH3CH2OH, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου  «Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή κ

Σελίδες