Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών για τον έλεγχο κινήσεων και την αποτύπωση ταμειακού υπολοίπου τριών (3) έργων για την κάλυψη των αναγκών του ΕΛΚΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών (03/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών για τον έλεγχο κινήσεων και την αποτύπωση ταμειακού υπολοίπου τριών (3) έργων 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστών και αναλώσιμα για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (29/08/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να  προμηθευτεί εξοπλισμό υπολογιστών και αναλώσιμα  στα πλαίσια του έργου «Happy Cruise - Ολοκληρωμένο Σύστημα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/08/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί  ηλεκτρονικά συστήματα για τις ανάγκες του Τμήματος Φιλολογίας στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη εφαρμογής για τη μετατροπή της νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών : 'Έξυπνα εργαλεία για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ακουόντων και κωφών συνομιλητών» (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ) με ΚΩΔ. 80463»

Σελίδες