Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Βιομοριακής Προσομοίωσης και NMR Φασματοσκοπίας του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (14/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί το ένζυμο T4 λιγάση και ακρορύγχια για πιπέτες χωρητικότητας 1-10μ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών (14/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να να προμηθευτεί μία κάσκα εικονικής πραγματικότητας που θα εγκατασταθεί και θα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών (13/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στη Βιβλιοθήκη και

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γενικού τεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών (13/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί γενικό τεχνολογικό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στη Βιβλιοθήκη και

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Νεοελληνικών Διαλέκτων του Τμήματος Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (13/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Ν

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Μοριακής Φαρμακολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (12/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Μοριακή

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Πολυμερών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (11/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί χημικά αντιδραστήρια που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας στα π

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για τη "Διαμόρφωση, παραμετροποίηση και προσαρμογή λογισμικού ανάλυσης ενεργειακών μετρητικών δεδομένων" για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Συγκοινωνιακών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (11/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση Υπηρεσιών για τη "Διαμόρφωση, παραμετροποίηση και προσαρμογή λογισμικού ανάλυσης ενεργε

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Ετερογενούς Κατάλυσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (07/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα που θα εγκατασταθούν και θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Καταλυτών για την Υδρογόνωση του CO2 προς Μεθανόλη» Φ.Κ 80434  με  τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:ΨΙΩΜ469Β7Θ-9Ψ0)

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης εμπειρογνωμόνων στον Ιατρικό Τουρισμό, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (07/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 561/30-08-2018 προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης εμπειρογνωμόνων στον Ιατρικό Τουρισμό στο έργο In-MedTouR που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V/A «Greece - Italy (El-IT) 2014-2020 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Β. Βουτσινά.

Σελίδες