Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή Ταχυδρομικών υπηρεσιών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πατρών (15/02/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και ΚΩΔ. 52018»

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια ενός (1) κλιβάνου διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο του προγράμματος «GADGET - Graphene - Based systems for enhanced energy storage και ΚΩΔ. 53650000» (14/02/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) κλιβάνου διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο του προγράμματος «GADGET - Graphene - Based systems for enhanced energy storage και ΚΩΔ. 53650000»

 

 

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών γραφιστικής επιμέλειας βιβλίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα (περίοδος 2007-2012) και ΚΩΔ. 80222» (23/01/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών γραφιστικής επιμέλειας βιβλίου που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Βοτανικής του Τμήματος Βιολογίας στα πλαίσια του έργου «Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα (περίοδος 2007-2012)» με Φ.Κ. 80222 που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και ΦΚ 80222.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός οργάνου υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης μέσω χειρόμορφων στηλών (cpv 38000000-5), Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/01/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 533/27-12-2017 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού» για τις ανάγκες του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθ. Πλ.

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια μελανιών στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΣΜΕΔΕ» και ΚΩΔ. 37063300» (09/01/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός μελανιού που θα χρησιμοποιηθεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του έργου «ΤΣΜΕΔΕ» και ΦΚ 37063300.

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΤΣΜΕΔΕ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (04/01/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΤΣΜΕΔΕ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΤΣΜΕΔΕ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (04/01/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΤΣΜΕΔΕ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Σελίδες