Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ Ε287/SYMBIO-TIC (637107)» (09/11/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ Ε287/SYMBIO-TIC (637107)».

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D821/PATHFINDER (608777)» (09/11/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΦΚ D821/PATHFINDER (608777)».

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια επιστημονικών βιβλίων στο πλαίσιο του έργου «Μ.Π.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» (07/11/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια επιστημονικών βιβλίων που θα χρησιμοποιηθούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στα πλαίσια του έργου «Μ.Π.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων».

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος δυναμικής μηχανικής ανάλυσης (DMA) (cpv 38000000-5), Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (31/10/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 511/19-06-2017 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ενός συστήματος δυναμικής μηχανικής ανάλυσης (

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για υπηρεσίες τροφοδοσίας στο πλαίσιο του έργου «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)» (23/10/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (cpv 38200000-7, 30230000-0, 38296000-6, 38127000-1), Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (11/10/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 519/25-09-2017 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα με την εφαρμογή σύγχρονων γεωτεχνικών και δορυφο

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός reflectometer που θα προσαρμοστεί σε εργαστηριακό cvd, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (04/07/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 509/29-06-2017 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τηνπρομήθεια ενός reflectometerπου θα προσαρμοστεί σε εργαστηριακό cvd (CPV38000000-5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, για Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Κ. Γαλιώτη.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) (cpv 55520000-1) για την κάλυψη των αναγκών του Συνεδρίου LIBER 2017 «The 46th LIBER Annual Conference», Πανεπιστήμιο Πατρών (09/05/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 505/24-04-2017 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την κάλυψη των αναγκών του Συνεδρίου LIBER 2017 «The 46th LIBER Annual Conference» καθώς και των προ-συνεδριακών εκδηλώσεων, που θα διεξαχ

Συνοπτικός διαγωνισμός, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα: 1) Συλλογή καλών πρακτικών και μελετών περίπτωσης για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού στον τουρισμό, 2) Ανάπτυξη δεικτών και κριτηρίων αξιολόγησης της βιωσιμότητας του νερού στον τουρισμό, 3) Δημιουργία ενός διαδικτυακού εργαλείου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της “Βιώσιμης Διαχείρισης του Νερού στο Τουρισμό” και, 4) Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τις πειραματικές δοκιμές πεδίου και την αξιολόγηση του ψηφιακού εργαλείου παρακολούθησης στο πλαίσιο του έργου «Αειφόρος διαχείριση των υδάτων στον τουρισμό των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου (CASTWATER)»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 501/17-03-2017 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα: 1) Συλλογή καλών πρακτικών και μελετών περίπτωσης για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού στον τουρισμό, 2) Ανάπτυξη δεικτών

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα:1) Ανάλυση υπαρχουσών πολιτικών, σχεδίων και κριτηρίων για τις οικολογικές δημόσιες προμήθειες σε τομείς κρίσιμης σημασίας για το GPP4Growth, 2) Ανάπτυξη κοινών οδηγιών και πόρων για την πραγματοποίηση των δοκιμών ελέγχου των μεθόδων ανάλυσης τουκόστους κύκλου ζωήςστις οικολογικές δημόσιες προμήθειες, 3) Ανάπτυξη εγχειριδίου διασφάλισης ποιότητα, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 497/13-02-2017 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα:1) Ανάλυση υπαρχουσών πολιτικών, σχεδίων και κριτηρίων για τις οικολογικές δημόσιες προμήθειες σε τομείς κρίσιμης σημασίας για το GPP4Growth, 2) Ανάπτυξη κοινών οδηγιών και πόρων για την πραγματοποίηση των δοκιμών ελέγχου των μεθόδων ανάλυσης του κόστους κύκλου ζωής στις οικολογικές δημόσιες προμήθειες, 3) Ανάπτυξη εγχειριδίου διασφάλισης ποιότητας, με κριτήριο κατακύρ

Σελίδες