Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (22/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακά αναλώσιμα στο πλαίσιο του προγράμματος «Προκλινικοί έλεγχοι μιας ατιγονοειδικής θεραπευτικής προσέγγισης για τη Μυασθένεια και ΚΩΔ. 80077»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών για αεροπορική μετακίνηση και διαμονή, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (14/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών για αεροπορική μετακίνηση και διαμονή στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εργασιών καλουπώματος, σιδερώματος, σκυροδέτησης, δοκιμής και απόρριψης 16 πλακών οπλισμένου σκυροδέματος και την επισκευή υδραυλικού εμβόλου και ψύκτη λαδιού, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (14/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασιών καλουπώματος, σιδερώματος, σκυροδέτησης, δοκιμής και απόρριψης 16 πλακών οπλισμένου σκυροδέματος και

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δέκα εφτά (17) κεντρικών μονάδων υπολογιστών για το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (12/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για την προμήθεια δέκα εφτά (17)  κεντρικών μονάδων υπολογιστών στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΣΜΕΔΕ

Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού για την εποπτεία δασικών εκτάσεων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 527/13-11-2017  προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Κάτω των Ορίων για την Προμήθεια Εξοπλισμού για την εποπτεία δασικών εκτάσεων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Νικ Ασπράγκαθο.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Ειδών Κυτταροκαλλιέργειας, Θρεπτικών, Ενζύμων και Αντισωμάτων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 540/16-02-2018 προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Ειδών Κυτταροκαλλιέ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός (1) υπολογιστή και δύο (2) server, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (01/03/2018)

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια εξοπλισμού για την εποπτεία δασικών εκτάσεων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών (22/02/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 527/13-11-2017 προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την Προμήθεια Εξοπλισμού για την εποπτεία δασικών εκτάσεων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω ΠΔΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Ασπράγκαθο Νικόλαο.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (21/02/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για την παροχή

Σελίδες