Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται  να προμηθευτεί υπολογιστικά συστήματα, στο πλαίσιο του έργου «Μοντελοποίηση ομάδων επισκεπτών σε μουσεία μέσω

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται  να προμηθευτεί υπολογιστικά συστήματα, στο πλαίσιο του έργου ««80553:Innovative Medical Tourism Strategy» με α

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών μετακίνησης για την κάλυψη εκπαιδευτικής εκδρομής, Πανεπιστήμιο Πατρών (20/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται   να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών μετακίνησης που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια εκπαιδευτικής εκδρομής για το διάστημα από 01/10/2018 έως 06/10/2018 στο πλαίσιο του έργου «80426:Network de Universidades para el Conocimiento y la Integración de Frontera/ NUCIF» της θεματικής περιοχής του προγράμματος Erasmus +, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education (Grant Agreement Number – 2017 – 3066/001-001, Project reference number 585795-EPP-1

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών τροφοδοσίας για την κάλυψη Συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Πατρών (20/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται  να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Παν. Πατρών, από 27 Σεπτεμβρίου έως 02 Οκτώβρη 2018, στα πλαίσια του έργου «80238: ΣΥΝΕΔΡΙΟ FEBS-ECM 2018 - ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ με φορέα χρηματοδότησης FEBS- FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES»

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Τμήμα Φαρμακευτικής (19/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 541/26-02-2018 προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων που χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων (αριθ. εναριθ. Έργου 2017ΣΕ14510051), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Γεώργιο Σπυρούλια.

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια ενός συστήματος υγρής χρωματογραφίας, Τμήμα Φαρμακευτικής (19/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 545/26-03-2018 προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την Προμήθεια ενός (1) χρωματογράφου συνδεδεμένου με ένα φασματοφωτόμετρο μάζας (1) και έναν υπολογιστή (1) με το κατάλληλο λογισμικό αμφίδρομης επικοινωνίας, και μία γεννήτρια αζώτου καθαρότητας ως 99.9% με ενσωματωμένο αεροσυμπιεστή και στήλες χρωματογραφίας αναλυτικές που χρηματοδοτείται από τη

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια οργάνου μέτρησης εμπέδησης στο δέρμα σε τρισδιάστατο μοντέλο, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (19/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται  να προμηθευτεί όργανο μέτρησης εμπέδησης στο δέρμα σε τρισδιάστατο μοντέλο, στο πλαίσιο του έργου Νανογαλακτώματα φυτικών ελαιών με ενυδατικές και εντομοαπωθητικές ιδιότητες και ΚΩΔ: 80551»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια περιστρεφόμενου ανακινητή για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (19/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται  να προμηθευτεί περιστρεφόμενο ανακινητή, στο πλαίσιο του έργου JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2015) FOR "European Research Projects on Rare Diseases" με ακρωνύμιο: Propekal5 και ΚΩΔ: Ε.767»

Σελίδες