Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υαλικών-αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (10/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί  υαλικά αναλώσιμα, στο πλαίσιο του έργου «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών και ΦΚ 80596» (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ: 6ΔΩ0469Β7Θ-ΥΘΨ)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αντλία κενού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (10/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί μια αντλία κενού στο πλαίσιο του έργου «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών και ΦΚ 80596» (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ: 6ΥΔ969Β7Θ-ΒΕΞ).

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης εμπειρογνωμόνων στον Ιατρικό Τουρισμό και σχεδιασμού - υλοποίησης πληροφοριακού συστήματος, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (04/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 561/30-08-2018 προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίω

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται  να προμηθευτεί σταθερούς υπολογιστές και σκληρό δίσκο, στο πλαίσιο του έργου «Multiscale Simulations of Comple

Επαναδιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Μελανιών, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (27/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 551/21-05-2018 επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια  Μελανιών που συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής και Επιστημονική Υπεύθυνή την καθηγήτρια κα Σωτηροπούλου Γεωργία.

Σελίδες