Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (30/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί  αναλώσιμα, στο πλαίσιο του έργου έργου «Επιφανειακά τροποποιημένα

Επαναδιακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια εξοπλισμού για την εποπτεία δασικών εκτάσεων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών (29/10/2018).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 562/10-09-2017 επαναπροκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την Προμήθεια Εξοπλισμού για την εποπτεία δασικών εκτάσεων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω ΠΔΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Ασπράγκαθο Νικόλαο.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αντλίας κενού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (26/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί  αντλία κενού, στο πλαίσιο του έργου «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια περιστρεφόμενου εξατμιστή για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (26/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί  περιστροφικό εξατμιστή, στο πλαίσιο του έργου «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος αισθητήρων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Ενσύρματης Επικοινωνίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί ολοκληρωμένο σύστημα αισθητήρων, στο πλαίσιο του έργου  «Σχεδιασμός και υλοποίηση επικουρικού

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια tablet για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Ενσύρματης Επικοινωνίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί ένα (1) tablet, στο πλαίσιο του έργου  «Σχεδιασμός και υλοποίηση επικουρικού συστήματος αίσθησ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστήματος ηλεκτρομυογραφίας για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Ενσύρματης Επικοινωνίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί σύστημα ηλεκτρομυογραφίας, στο πλαίσιο του έργου  «Σχεδιασμός και υλοποίηση επικουρικού συστήμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικών αντικεραυνικών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί ηλεκτρολογικά αντικεραυνικά αναλώσιμα, στο πλαίσιο του έργου  HELPOS με ΦΚ: 80308   (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί ηλεκτρολογικά αναλώσιμα, στο πλαίσιο του έργου  HELPOS με ΦΚ: 80308   (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστή για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Συστημάτων Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί υπολογιστή, στο πλαίσιο του έργου ΤΣΜΕΔΕ με ΦΚ:C708007   (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:75Κ9469Β7Θ-1Σ

Σελίδες