Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας στο πλαίσιο του έργου Apollon: «Εκτυπωμένα OLEDS για ευφυείς, αποδοτικές και ελεγχόμενες διατάξεις φωτισμού στερεάς κατάστασης σε μεγάλη κλίμακα» (ΦΚ: 80536, MIS: 5030854) , Πανεπιστήμιο Πατρών (αριθμ. πρωτ. 88447/18-10-2019, ΑΔΑΜ: 19PROC005725960)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας στο πλαίσιο του έργου Apollon: «Εκτυπωμένα OLE

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών (17/10/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Διοίκη

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Συστήματος Αποθήκευσης Δεδομένων σε Περιβάλλον Mac που θα χρησιμοποιηθεί από το Εργαστήριο στο Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής και Μικροβιολογίας του Τμήματος “Μηχανικών Περιβάλλοντος” ,Πανεπιστήμιο Πατρών (αριθμ. πρωτ. 87446/16-10-2019, ΑΔΑΜ: 19PROC005714229)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί σύστημα αποθήκευσης δεδομένων σε περιβάλλον Mac που θα εγκατασταθεί/χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής και Μικροβιολογίας του Τμήματος “Μηχανικών Περιβάλλοντος” στο πλαίσιο του έργου “ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ” με Φ.Κ.: 80508 και MIS 5010952, με φορέα χρηματοδότησης τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ((ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΔΑ: Ω8ΜΨ469Β7Θ-99Τ).

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/10/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «FUNCFOOD – Μελέτη-ανάπτυξη και πιστοποίηση καινοτόμων βιολειτουργικών τροφίμων με βάση φυτικής προέλευσης εκχυλισμάτων βοστρύχων σταφυλιών από τις Ελληνικές ποικιλίες», με ΟΠΣ 5030525 και ΦΚ 80511, που συγχρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης κα Εφαρμογής Δράσεων

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, στο πλαίσιο του έργου “Development and Demonstration of a Photocatalytic Process for removing Pathogens and Pharmaceuticals from wastewaters” (2De4P), Πανεπιστήμιο Πατρών (αριθμ. πρωτ. 86092/14-10-2019, ΑΔΑΜ: 19PROC005696675)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί  αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο  Ετερογενούς Κατάλυσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, στο πλαίσιο του έργου “Development and Demonstration of a Photocatalytic Process for removing Pathogens and Pharmaceuticals from wastewaters” (2De4P), στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών - Αριθμός Έργου: 889», με Ε/Υ τον κ.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί από το Εργαστήριο της ομάδας Ρομποτικής του Τμήματος "Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών",Πανεπιστήμιο Πατρών (αριθμ. πρωτ. 85331/10-10-2019, ΑΔΑΜ: 19PROC005685879)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί υπηρεσίες ασφάλισης εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν από το Εργαστήριο της ομάδας Ρομποτικής του Τμήματος "Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών" στο πλαίσιο του έργου “FOREST MONITORING SYSTEM FOR EARLY FIRE DETECTION AND ASSESSMENT IN THE BALKAN-MED AREA (SFEDA)”, με ΦΚ 80239 και MIS 5013503 και φορέα χρηματοδότησης την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, (ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΣΟ3469Β7Θ-ΟΟΡ).

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Πολυμερών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (10/10/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας στα πλαίσια του έργου Apollon: «Εκτυπωμένα OLEDS για ευφυείς, αποδοτικές και ελεγχόμενες διατάξεις  φωτισμού στερεάς κατάστασης σε μεγάλη κλίμακα» (ΦΚ/MIS): 80536/ 5030854) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Πολυμερών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (09/10/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Οργανικών Βιοστατικών Επικαλύψεων για Δίχτυα Ιχθυοκαλλιέργειας» (MIS 5010930 και Φ.Κ. 80487) με φορέα χρηματοδότησης το Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» & το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:ΩΓΜΚ469Β7Θ-Β8Ω).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/10/2019 και ώρα 14:00 μ.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια ενός Σταθμού Εργασίας- Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Τμήματος "Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών", Πανεπιστήμιο Πατρών (αριθμ. πρωτ. 84630/09-10-2019, ΑΔΑΜ: 19PROC005676227)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί έναν Σταθμό Εργασίας- Ηλεκτρονικό Υπολογιστή που θα εγκατασταθεί στο  Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Τμήματος "Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών"  στο πλαίσιο του έργου «Μοντελοποίηση ομάδων επισκεπτών σε μουσεία μέσω τεχνητής όρασης και μηχανικής μάθησης για την παροχή στοχευμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου και  παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΚ/MIS):   80526/5030852, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρε

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών (04/10/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί μελάνια που θα χρησιμοποιηθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του έργου: «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» με φορέα χρηματοδότησης «Επιτροπή Ερευνών» με ΦΚ 52019. (ΑΔΑ: ΩΠΗΩ469Β7Θ-Π4Η )

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/10/2019 ώρα 14:00 μ.

Σελίδες