ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ SITE TOY ΕΛΚΕ (ΦΚ 80801 Ε/Υ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (01/07/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ», με MIS 5007641 και ΦΚ 80102, που χρηματοδοτείται από το Ε.Π.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Χημείας Νανοδομημένων Υλικών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (29/06/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Χημείας Νανοδομημένων Υλικών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών στα πλαίσια του έργου Graphein’Ανάπτυξη υδατικών αγώγιμων μελανιών βαθυτυπίας-φλεξογραφίας με βάση το Γραφένιο’’ ΦΚ:80529 με φορέα χρηματοδότησης ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Πολυμερών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/06/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Εργαστηριακά Αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας στα πλαίσια του έργου Apollon: «Εκτυπωμένα OLEDS για ευφυείς, αποδοτικές και ελεγχόμενες διατάξεις  φωτισμού στερεάς κατάστασης σε μεγάλη κλίμακα» (ΦΚ/MIS): 80536/ 5030854) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την αναβάθμιση ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού βιοαοεικόνισης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (22/06/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 697/18-06-2020 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την αναβάθμιση ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού βιοαπεικόνισης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (18/06/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του Έργου: «BIONET – Ανάπτυξη Οργανικών Βιοστατικών Επικαλύψεων Για Δίχτυα Ιχθυοκαλλιέργειας», με ΟΠΣ 5010930 και ΦΚ 80487, που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Πολυμερών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (17/06/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Εργαστηριακά Αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας στα πλαίσια του έργου BIONET«Ανάπτυξη Οργανικών Βιοστατικών Επικαλύψεων για Δίχτυα Ιχθυοκαλλιέργειας» (MIS 5010930 και Φ.Κ. 80487) με φορέα χρηματοδότησης το Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» & το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (17/06/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών, που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση πρακτικών διαχείρισης γεννητόρων και παραγωγής γόνου μαγιάτικου (Seriola dumerili)», ΦΚ: 80894 με φορέα χρηματοδότησης Ευρωπαϊκοί (ΕΤΠΑ) και εθνικοί πόροι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/06/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (17/06/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα, που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση πρακτικών διαχείρισης γεννητόρων και παραγωγής γόνου μαγιάτικου (Seriola dumerili)», ΦΚ: 80894 με φορέα χρηματοδότησης Ευρωπαϊκοί (ΕΤΠΑ) και εθνικοί πόροι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/06/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (17/06/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα, που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση πρακτικών διαχείρισης γεννητόρων και παραγωγής γόνου μαγιάτικου (Seriola dumerili)», ΦΚ: 80894 με φορέα χρηματοδότησης Ευρωπαϊκοί (ΕΤΠΑ) και εθνικοί πόροι.

Σελίδες