Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών, Τμήμα Γεωλογίας , Πανεπιστήμιο Πατρών (21/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 586/18-03-2019 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό γι

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 10 (δέκα) laptops για την κάλυψη των αναγκών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πατρών (21/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί προμηθευτεί

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 3: Σχεδίαση και Ανάπτυξη, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (20/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 584/25-02-2019 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών του Πακέτου Εργασίας 3 (WP3): Σχεδίαση και Ανάπτυξη στα εξής παραδοτέα: Παραδοτέο 3.1: Ειδικός FDD Αναλυτής, Παραδοτέο 3.2: Σύστημα βελτιστοποίησης HVAC και Παραδοτέο 3.3: Εξειδίκευση Συντήρησης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή  Π.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Ηλεκτροχημείας και Χημικών Διεργασιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (19/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Ηλεκτροχημείας και Χημικών Διεργασιών του Τμήμα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών χημικών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Φυσιολογίας Ανθρώπου & Zώων του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (19/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακά χημικά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου &

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός λάπτοπ για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (14/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί ένα (1) Laptop που θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας στα πλαίσια του έργου HELPOS με ΦΚ: 80308 και φορέα χρηματοδότησης ΕΥΔΕ ΕΠΑΝΕΚ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (14/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί υπολογιστικά συστήματα που θα εγκατασταθούν και θα χρησιμοποιηθούν

Σελίδες