Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός οργάνου υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης μέσω χειρόμορφων στηλών (cpv 38000000-5), Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/01/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 533/27-12-2017 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού» για τις ανάγκες του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθ. Πλ.

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια μελανιών στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΣΜΕΔΕ» και ΚΩΔ. 37063300» (09/01/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός μελανιού που θα χρησιμοποιηθεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του έργου «ΤΣΜΕΔΕ» και ΦΚ 37063300.

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΤΣΜΕΔΕ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (04/01/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΤΣΜΕΔΕ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΤΣΜΕΔΕ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (04/01/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΤΣΜΕΔΕ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου «ΤΣΜΕΔΕ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (04/01/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΤΣΜΕΔΕ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού χημικού αντιδραστηρίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΣΜΕΔΕ ΚΩΔ. 37051600» (12/12/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εργαστηριακού χημικού αντιδραστηρίου που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο «Φυσικοχημείας Δο

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τις υπηρεσίες διαμονής ομιλητών για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Χορηγίες για ενίσχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Καρδιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών ΚΩΔ. 55610000» (12/12/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών διαμονής των ομιλητών μετά από ενδονοσοκομειακή συνάντηση  που θα πραγματοποιηθ

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανανέωση συνδρομής σε λογισμικό Xilinx Vivado Design Suite  «ΙΒΜ ΚΩΔ. 2248» (11/12/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανανέωση συνδρομής του λογισμικού XilinxVivadoDesign

Σελίδες