Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (09/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου "COLLABORATE Co-production CeLL performing Human-Robot Collaborative AssEmbly-CoLLaboratE ΦΚ: 80570" (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:7ΝΠΟ469Β7Θ-Ι2Χ).

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να να προβεί στην

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστήματος υγρής χρωματογραφίας για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να να προβεί στην

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια εξοπλισμού, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 568/22-10-2018  προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια εξοπλισμού στο πλα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μέτρησης για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών (01/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να να προβεί στην

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Υπολογιστικών Συστημάτων, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών (01/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 564/24-09-2018  προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια  Υπολογιστικών Συστημ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών (01/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα, στο πλαίσιο του έργου «Αποκρυπτογραφώντας την μικροβιακή μαύρη ύλη με την γονιδιωμα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (01/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί υπολογιστικά συστήματα, στο πλαίσιο του έργου «80553: Innovative Medical Tourism Strategy» με

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (01/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί υπολογιστικά συστήματα, στο πλαίσιο του έργου «

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών (01/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα, στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη των συμβιωτικών βακτηρίων

Σελίδες