Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (22/01/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί δύο (2) φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Laptops) που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στα πλαίσια του έργου με ΦΚ: 81078 «Πιθανοτική Μοντελοποίηση Απωλειών Νερού σε Δίκτυα Ύδρευσης: Ανάπτυξη Καινοτόμων Μεθόδων Στατιστικής Εκτίμησης, Παραμετροποίηση Αβεβαιοτήτων, και Βέλτιστη Διαστασιολόγηση Ζωνών Διαχείρισης» με φορέα χρηματοδότησης το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

(ΑΔΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:ΩΓΖΕ469Β7Θ-ΓΜΧ).

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Πολυμερών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (22/01/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εργαστηριακά αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας στα πλαίσια του έργου Apollon: «Εκτυπωμένα OLEDS για ευφυείς, αποδοτικές και ελεγχόμενες διατάξεις  φωτισμού στερεάς κατάστασης σε μεγάλη κλίμακα» (ΦΚ/MIS): 80536/ 5030854) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π.

Επαναδιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (07/01/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος εκτίμησης του δυναμικού βιοχημικής παραγωγής μεθανίου (BMP) από διαφορετικές πηγές βιομάζας – Green.BMP» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Φ.Κ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του ΕΛΚΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/12/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί να προβεί στην ανάθεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του ΕΛΚΕ για το έτος 2020 στα πλαίσια του έργου «52019: Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 2019)» με φορέα χρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους . 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια ενός (1) Επιστημονικού Οργάνου/Ανάστροφο Οπτικό Μικροσκόπιο που θα εγκατασταθεί/χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο «Γενικής Βιολογίας του Τμήματος Ιατρικής» στο πλαίσιο του έργου: «Ενίσχυση Κοινών Οργάνων Τμήματος Ιατρικής», Πανεπιστήμιο Πατρών (αριθμ. πρωτ. 110223/12-12-2019, ΑΔΑΜ: 19PROC006020693)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί ένα (1) Ανάστροφο Οπτικό Μικροσκόπιο που θα εγκατασταθεί/χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο "Γενικής Βιολογίας" του Τμήματος "Ιατρικής", στο πλαίσιο του έργου: «Ενίσχυση Κοινών Οργάνων Τμήματος Ιατρικής», με ΦΚ: 40140000 και φορέα χρηματοδότησης Διάφορους Ιδιώτες.  

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/12/2019 ώρα 14:00 μ.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης Πλατφόρμας Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που θα διευκολύνει την μεταφορά φρέσκων «νωπών» προϊόντων μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδος, στο πλαίσιο του έργου : «Cross- border mechanisms for Green Intermodal and Multimodal Transport of FRESH products – FRESH WAYS», Πανεπιστήμιο Πατρών (αριθμ. πρωτ. 110000/12-12-2019, ΑΔΑΜ: 19PROC006015897)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί  υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης  Πλατφόρμας Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που θα διευκολύνει την μεταφορά φρέσκων «νωπών» προϊόντων μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδος, που θα χρησιμοποιηθεί από το  Σπουδαστήριο Τεχνικής των Μεταφορών & Κυκλοφορίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Παραδοτέου D4.5.1 «Design and development of the ICT platform components» του Πακέτου Εργασίας 4 του έργου: «

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών (11/12/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί μελάνια που θα χρησιμοποιηθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του έργου: «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» με φορέα χρηματοδότησης «Επιτροπή Ερευνών» με ΦΚ 52019. (ΑΔΑ: 7ΧΚΝ469Β7Θ-ΟΛΚ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (10/12/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί (100 τεμάχια) USB flash drive, (100 τεμάχια) Μπλοκ σημειώσεων Α4 50φύλλων, (100 τεμάχια) Aluminium single layer bottle with crabiner 300 ml, στυλό μεταλλικά (Ball pen alluminium) (100 τεμάχια) με εκτύπωση λογότυπου του έργου REWATER, που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στα πλαίσια του έργου Re Water Eco technologies for the waste water management, με φορέα χρηματοδότησης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου Regio_Gnosis , Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (αριθμ. πρωτ. 107771/06-12-2019, ΑΔΑ: ΨΟΟ6469Β7Θ-ΦΞ9 & ΑΔΑΜ:19PROC005981722 )

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 644/02-12-2019, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου  «2018CE16BAT138: Regio_Gnosis – Πληροφόρηση και ενημέρωση για την πολιτική συνοχής στην Ελλάδα», με ΦΚ 80803, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% και από εθνικούς πόρους, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το σύνολο

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια φασματογράφου μάζας, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (05/12/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 642/02-12-2019

Σελίδες