Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για υπηρεσίες τροφοδοσίας στο πλαίσιο του έργου «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)» (23/10/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (cpv 38200000-7, 30230000-0, 38296000-6, 38127000-1), Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (11/10/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 519/25-09-2017 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα με την εφαρμογή σύγχρονων γεωτεχνικών και δορυφο

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός reflectometer που θα προσαρμοστεί σε εργαστηριακό cvd, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (04/07/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 509/29-06-2017 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τηνπρομήθεια ενός reflectometerπου θα προσαρμοστεί σε εργαστηριακό cvd (CPV38000000-5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, για Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Κ. Γαλιώτη.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) (cpv 55520000-1) για την κάλυψη των αναγκών του Συνεδρίου LIBER 2017 «The 46th LIBER Annual Conference», Πανεπιστήμιο Πατρών (09/05/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 505/24-04-2017 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την κάλυψη των αναγκών του Συνεδρίου LIBER 2017 «The 46th LIBER Annual Conference» καθώς και των προ-συνεδριακών εκδηλώσεων, που θα διεξαχ

Συνοπτικός διαγωνισμός, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα: 1) Συλλογή καλών πρακτικών και μελετών περίπτωσης για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού στον τουρισμό, 2) Ανάπτυξη δεικτών και κριτηρίων αξιολόγησης της βιωσιμότητας του νερού στον τουρισμό, 3) Δημιουργία ενός διαδικτυακού εργαλείου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της “Βιώσιμης Διαχείρισης του Νερού στο Τουρισμό” και, 4) Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τις πειραματικές δοκιμές πεδίου και την αξιολόγηση του ψηφιακού εργαλείου παρακολούθησης στο πλαίσιο του έργου «Αειφόρος διαχείριση των υδάτων στον τουρισμό των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου (CASTWATER)»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 501/17-03-2017 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα: 1) Συλλογή καλών πρακτικών και μελετών περίπτωσης για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού στον τουρισμό, 2) Ανάπτυξη δεικτών

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα:1) Ανάλυση υπαρχουσών πολιτικών, σχεδίων και κριτηρίων για τις οικολογικές δημόσιες προμήθειες σε τομείς κρίσιμης σημασίας για το GPP4Growth, 2) Ανάπτυξη κοινών οδηγιών και πόρων για την πραγματοποίηση των δοκιμών ελέγχου των μεθόδων ανάλυσης τουκόστους κύκλου ζωήςστις οικολογικές δημόσιες προμήθειες, 3) Ανάπτυξη εγχειριδίου διασφάλισης ποιότητα, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 497/13-02-2017 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα:1) Ανάλυση υπαρχουσών πολιτικών, σχεδίων και κριτηρίων για τις οικολογικές δημόσιες προμήθειες σε τομείς κρίσιμης σημασίας για το GPP4Growth, 2) Ανάπτυξη κοινών οδηγιών και πόρων για την πραγματοποίηση των δοκιμών ελέγχου των μεθόδων ανάλυσης του κόστους κύκλου ζωής στις οικολογικές δημόσιες προμήθειες, 3) Ανάπτυξη εγχειριδίου διασφάλισης ποιότητας, με κριτήριο κατακύρ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διαμόρφωσης και της αποξήλωσης των περιπτέρων στο πλαίσιο της 4ης Έκθεσης Patras IQ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 495/31-01-2017  προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διαμόρφωσης και της αποξήλωσης των περιπτέρων στο πλαίσιο της 4ης Έκθεσης Patras IQ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης Καθηγητή Δημοσθένη Κ. Πολύζο

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για τη Φύλαξη και Προστασία ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών (20/01/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 491/23-12-2016 προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Φύλαξη και Προστασία ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγητή  Δημοσθένη Πολύζο.

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή Ταχυδρομικών και Tαχυμεταφορικών υπηρεσιών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πατρών (09/01/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 491/23-12-2016 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή Ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών υπηρεσιών (CPV 64112000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Δ. Πολύζο.

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, Πανεπιστήμιο Πατρών (12/09/2016)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 474/26-08-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (CPV 30192110-5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή  κ. Δημοσθένη Κ.

Σελίδες