Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (09/04/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα, που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση πρακτικών διαχείρισης γεννητόρων και παραγωγής γόνου μαγιάτικου (Seriola dumerili)», ΦΚ: 80894 με φορέα χρηματοδότησης Ευρωπαϊκοί (ΕΤΠΑ) και εθνικοί πόροι.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός (1) εξυπηρετητή (server) για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής του Τμήματος Φυσικης, Πανεπιστήμιο Πατρών (08/04/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί έναν εξυπηρετητή (server) που θα εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του έργου «Καινοτόμος Ψηφιακός Πομπός Ολοκληρω

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Πολυμερών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (07/04/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Εργαστηριακά Αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Πολυμερών του Τμήματος Χημείας στα πλαίσια του έργου CHROMASURF: «Ανάπτυξη Διεργασιών Επιφανειακής Τροποποίησης σε Βαμβακερά Νήματα/Υφάσματα για Βαφή ενός Σταδίου με Μειωμένο Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα» Κωδικός Έργου (ΦΚ/MIS): 80543/5030868 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο τη

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Φυτικής Παραγωγής του Τμήματος ΔΕΑΠΤ, Πανεπιστήμιο Πατρών (06/04/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει υπηρεσίες (δημιουργία λογισμικού στην καλλιέργεια της ελιάς) που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής  του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες Ευφυούς Γεωργίας με χρήση νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη της καλλ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού (αριθμ. πρωτ. 22668/27-03-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 671/12-03-2020 προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Αναβάθμισης Μικροσκοπίου με Σύστημα Αυτόματης Εστίασης, στο πλαίσιο του Έργου: «Μεγάλα Όργανα Τμήματος Ιατρικής» και κωδικό έργου 40140000», με ΦΚ: 40140000,  που χρηματοδοτείται διάφορους ιδιώτες, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών του εξοπλισμού, Επιστημονικός Υπεύθυνος καθηγήτρ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 6: Διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (12/03/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 666/24-02-2020 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών του Πακέτου Εργασίας 6: Διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων, Παραδοτέο 6.5: Επικαιροποίηση και Παρακολούθηση του Σχεδίου Δημοσιότητας Διάδοσης.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια και αφίσες) για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Κατενεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (11/03/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια και αφίσες) για την προβολή του έργου

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια και αφίσες) για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Κατενεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (11/03/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια και αφίσες) για την προβολή του έργου

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας (ΕΜΒΙΑ) του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (10/32/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο EMBIA του Τμήματος Φαρμακευτικής στα πλαίσια του έργου Ο ρόλος του μικροβιακού terroir στην παραγωγή οίνου υψηλής ποιότητας από τοπικές ποικιλίες αμπέλου με φορέα χρηματοδότησης Χρηματοδοτική Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 16/03/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Σελίδες