Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (21/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (20/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων-Ομάδα Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (20/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας και

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ενοικίαση αίθουσας εκδηλώσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση ενοικίασης αίθουσας εκδηλώσεων για τη διοργάνωση ημερίδας (Info-Day) η οποία θα λάβει χώρα την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 και ώρα από τις 10:00 πμ. μέχρι τις 17:00 μ.μ., στα πλαίσια του έργου «80553: Innovative Medical Tourism Strategy» με ακρωνύμιο «In-MedTouR» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Βουτσινά Βασίλειο.  (ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 94ΠΖ469Β7Θ-ΛΞΜ).

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering), Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (15/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 595/24-04-2019 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) για την κάλυψη των αναγκών του Διεθνούς Συνεδρίου ICALP 2019 που θα διεξαχθεί από 08/07/2019 έως 12/07/2019 στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή  Χ. Ζαρολιάγκη. (ΑΔΑ Αιτήματος Ανάληψης: ΨΔΝΟ469Β7Θ-Ξ6Ο)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμου Η/Υ για την κάλυψη των αναγκών του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών (13/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί εξοπλισμό Η/Υ που θα εγκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του έργου: «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» με φορέα χρηματοδότησης «Επιτροπή Ερευνών» με ΦΚ 52019. (ΑΔΑ: ΨΡΘΘ469Β7Θ-ΙΛΥ )

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση παραδοτέων, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (10/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 585/08-03-2019 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την 

Σελίδες