Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 - 2020» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κεντρικός σκοπός της δράσης με τίτλο: «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών» είναι διεύρυνση/ενίσχυση των δομών κοινωνικής μέριμνας με απώτερο στόχο την αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης του κύκλου σπουδών ατόμων /φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες/ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως ΑΜΕΑ, χαμηλές εισοδηματικές τάξεις κ.λπ. Αναλυτικότερα, σκοπός της δράσης είναι η παροχή ισότιμης εκπαίδευσης, ευκαιριών και κινητικότητας σε ευαίσθητα μέλη της κοινότητας. Το Πανεπιστήμιο Πατρών στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης θα υποστηρίξει συστημικές παρεμβάσεις ή/και θα εκσυγχρονίσει/ενισχύσει υφιστάμενες δομές, όπως το Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης φοιτητών και το Κέντρο Αποκατάστασης.

Η δράση θα εστιάσει στην εκπαιδευτική και κοινωνική ενσωμάτωση των ευαίσθητων/ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην Πανεπιστημιακή κοινότητα και χώρο (campus) με την πλήρη ενσωμάτωσή τους στο σύνολο των δράσεων που πραγματοποιούνται από την Πανεπιστημιακή κοινότητα με βασικό moto «Ίση Εκπαίδευση–Προσβασιμότητα για όλους». Το κεντρικό όργανο ευθύνης και συντονισμού θα είναι η Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας. Η Επιτροπή είναι 7-μελής Διατμηματική και θα προεδρεύει ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως υπεύθυνος για τη Φοιτητική Μέριμνα και θα συμμετέχει χωρίς ψήφο ο Διευθυντής Φοιτητικής Μέριμνας.

Η επιτροπή θα συντονίζει τις δράσεις με στόχο την ίση πρόσβαση των ομάδων στόχων του έργου στην εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι δράσεις θα εστιάζουν στην:

- Δημιουργία Γραφείου Κοινωνικής Μέριμνας: θα υλοποιεί τις δράσεις του σε συνεργασία με τις υφιστάμενες δομές του Πανεπιστήμιου Πατρών, για τις οποίες προβλέπεται η στελέχωση/εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού σε θέματα ΑΜΕΑ, κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων, κλπ.

- Χορήγηση υποτροφιών σε 38 φοιτητές που προέρχονται από ΕΚΟ με κατάλληλα κριτήρια επιλογής, όπως για παράδειγμα την επίδοσή τους στις σπουδές και την ατομική ή την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση.

- Παροχή συμβουλευτικών οδηγιών σταδιοδρομίας: οι φοιτητές ΕΚΟ θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών (επαγγελματικής και συμβουλευτικής δομής). Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εν λόγω ομάδων με στόχο την άρση των δυσκολιών στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

- Ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη φοιτητών: φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συνεχής ψυχολογική στήριξη και βοήθεια για δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευθούν στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων.

- Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών: η μελέτη για τη δημιουργία υποδομών θα πραγματοποιηθεί στο Υποέργο 1, ενώ η εκτέλεση θα γίνει στο Υποέργο 2 και 3. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν σχετικές παρεμβάσεις συμπλήρωσης των υφιστάμενων υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως εξασφάλισης της προσβασιμότητας σε κτιριακές υποδομές, αναβάθμισης υποστηρικτικών τεχνολογιών, παραγωγής κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού, κ.λπ.

Ο ιστότοπος της Δράσης είναι διαθέσιμος εδώ.