Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων για την Πράξη: "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές"

 
1 Αρχή 2 1 3 2 4 Μέλος 1 5 Μέλος 2 6 Μέλος 3 7 Μέλος 4 8 Προεπισκόπηση 9 Ολοκληρωμένη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΒΜ34

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ