Συνοπτικός διαγωνισμός, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ενός ευφυούς συστήματος ανίχνευσης ευρείας περιοχής και ασφάλειας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, (30/08/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 551/21-05-2018 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός ευφυούς συστήματος ανίχνευσης ευρείας περιοχής και ασφάλειας με Κωδικό ΟΠΣ 5009775  και ΦΚ 80070, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «CROCODILE 2», που συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από το Πρόγραμμα 2014 CEF ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - «Συνδέοντας την Ευρώπη 2014-2020 - Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Στεφανίδη.

 

Έργο: 
80070
Υπεύθυνος: 
Γ.Στεφανίδης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2018 - 11:00πμ