Συνοπτικός διαγωνισμός, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα: 1. Ανάπτυξη της μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με την εφαρμογή «bottom - up» πρωτοβουλιών για τον αειφόρο τουρισμό στη Μεσόγειο, 2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους οικονομικούς φορείς του τουριστικού τομέα και τους δημοσίους υπαλλήλους για την προστασία φυσικής κληρονομιάς,3. Διάδοση των περιοχών INHERITURA στη Μεσόγειο, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, (04/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 555/27-06-2018  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα: 1. Ανάπτυξη της μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με την εφαρμογή «bottom - up» πρωτοβουλιών για τον αειφόρο τουρισμό στη Μεσόγειο, 2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους οικονομικούς φορείς του τουριστικού τομέα και τους δημοσίους υπαλλήλους για την προστασία φυσικής κληρονομιάς,3. Διάδοση των περιοχών INHERITURA στη Μεσόγειο στο πλαίσιο του έργου «Sustainable Tourism Strategies to Conserve and valorise the Mediterranean Coastal and Maritime Natural Heritage – (INHERIT), που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Med και Εθνική συμμετοχή, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή  Χρ. Μπούρα

Ημ/νια Λήξης: Δευτέρα, 16/07/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Έργο: 
80453
Υπεύθυνος: 
Χρήστος Μπούρας
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 16 Ιούλιος 2018 - 11:00πμ