Συνοπτικός διαγωνισμός, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα: 1) Συλλογή καλών πρακτικών και μελετών περίπτωσης για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού στον τουρισμό, 2) Ανάπτυξη δεικτών και κριτηρίων αξιολόγησης της βιωσιμότητας του νερού στον τουρισμό, 3) Δημιουργία ενός διαδικτυακού εργαλείου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της “Βιώσιμης Διαχείρισης του Νερού στο Τουρισμό” και, 4) Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τις πειραματικές δοκιμές πεδίου και την αξιολόγηση του ψηφιακού εργαλείου παρακολούθησης στο πλαίσιο του έργου «Αειφόρος διαχείριση των υδάτων στον τουρισμό των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου (CASTWATER)»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 501/17-03-2017 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα: 1) Συλλογή καλών πρακτικών και μελετών περίπτωσης για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού στον τουρισμό, 2) Ανάπτυξη δεικτών και κριτηρίων αξιολόγησης της βιωσιμότητας του νερού στον τουρισμό, 3) Δημιουργία ενός διαδικτυακού εργαλείου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της “Βιώσιμης Διαχείρισης του Νερού στο Τουρισμό” και, 4) Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τις πειραματικές δοκιμές πεδίου και την αξιολόγηση του ψηφιακού εργαλείου παρακολούθησης στο πλαίσιο του έργου «Αειφόρος διαχείριση των υδάτων στον τουρισμό των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου (CASTWATER), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή  Χρ. Μπούρα

Έργο: 
57630000
Υπεύθυνος: 
Χρήστος Μπούρας
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 10 Απρίλιος 2017 - 11:00πμ
Εικόνα: