Συνοπτικός διαγωνισμός, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εργαστηριακών αναλωσίμων, Τμήμα Ιατρικής, (19/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 541/26-02-2018 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου: «MATCHING FUNDS_DYNACOM» με ΦΚ: 52270000,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμήςανά είδος, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Ζ. Λυγερού.

Ημ/νια ΛήξηςΠροσφορών: Τρίτη, 31/07/2018 και ώρα 14:00 μ.

Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 31 Ιούλιος 2018 - 2:00μμ