Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός οργάνου υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης μέσω χειρόμορφων στηλών (cpv 38000000-5), Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/01/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 533/27-12-2017 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού» για τις ανάγκες του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθ. Πλ. Μαγκριώτης.

Υπεύθυνος: 
Πλ. Μαγκριώτης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2018 - 12:00μμ