Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα:1) Ανάλυση υπαρχουσών πολιτικών, σχεδίων και κριτηρίων για τις οικολογικές δημόσιες προμήθειες σε τομείς κρίσιμης σημασίας για το GPP4Growth, 2) Ανάπτυξη κοινών οδηγιών και πόρων για την πραγματοποίηση των δοκιμών ελέγχου των μεθόδων ανάλυσης τουκόστους κύκλου ζωήςστις οικολογικές δημόσιες προμήθειες, 3) Ανάπτυξη εγχειριδίου διασφάλισης ποιότητα, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 497/13-02-2017 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα:1) Ανάλυση υπαρχουσών πολιτικών, σχεδίων και κριτηρίων για τις οικολογικές δημόσιες προμήθειες σε τομείς κρίσιμης σημασίας για το GPP4Growth, 2) Ανάπτυξη κοινών οδηγιών και πόρων για την πραγματοποίηση των δοκιμών ελέγχου των μεθόδων ανάλυσης του κόστους κύκλου ζωής στις οικολογικές δημόσιες προμήθειες, 3) Ανάπτυξη εγχειριδίου διασφάλισης ποιότητας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή  Χρ. Μπούρα

Έργο: 
57500000
Υπεύθυνος: 
ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2017 - 12:00μμ
Εικόνα: