Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Γεωλογικών και Γεωφυσικών Οργάνων, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (30/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 541/26-02-2018 προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Γεωλογικών και Γεωφυσικών Οργάνων που συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα και Επιστημονικό Υπεύθυνό τον καθηγητή κ. Σώκο Ευθύμιο.

Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 25 Απρίλιος 2018 - 11:00πμ