Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού για την αναβάθμιση ήδη υπάρχοντος συστήματος LCI OLYMPUS, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (08/05/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 548/23-04-2018 προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Εξοπλισμού για την αναβάθμιση ήδη υπάρχοντος συστήματος LCI OLYMPUS που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020 και το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής και Επιστημονική Υπεύθυνη την καθηγήτρια κα Λυγερού Ζωή.

Έργο: 
80317
Υπεύθυνος: 
Ζ. ΛΥΓΕΡΟΥ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 22 Μάιος 2018 - 12:00μμ