Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εργαστηριακών Ειδών, Χημικών Αντιδραστηρίων και Μελανιών, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (29/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 541/26-02-2018 προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Εργαστηριακών Ειδών, Χημικών Αντιδραστηρίων και Μελανιών που συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα και Επιστημονική Υπεύθυνή την καθηγήτρια κα Σωτηροπούλου Γεωργία.

Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 13 Απρίλιος 2018 - 11:00πμ