Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Ειδών Κυτταροκαλλιέργειας, Θρεπτικών, Ενζύμων και Αντισωμάτων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (02/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 540/16-02-2018 προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Ειδών Κυτταροκαλλιέργειας, Θρεπτικών, Ενζύμων και Αντισωμάτων, που χρηματοδοτείται από την European Research Council, Horizon2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά Είδος και Επιστημονικό Υπεύθυνο την καθηγήτρια κ. Λυγερού Ζωή.

Έργο: 
80091
Υπεύθυνος: 
Λυγερού Ζωή
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 14 Μάρτιος 2018 - 11:00πμ