Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών και πλήρης τεχνική υποστήριξη ζωντανής αναμετάδοσης χειρουργικών επεμβάσεων και online αποθήκευση δεδομένων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (19/06/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 549/30-04-2018 προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την παροχή υπηρεσιών και πλήρης τεχνική υποστήριξη ζωντανής αναμετάδοσης χειρουργικών επεμβάσεων και online αποθήκευση δεδομένων, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Θεραπευτική αντιμετώπιση ουρηθρικών στενώσεων με μπαλόνι εμποτισμένο με ταξόλη. Πειραματικό μοντέλο», με ΦΚ 80312, που χρηματοδοτείται από Ιδιώτες και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Ευάγγελο Λιάτσικο.

Έργο: 
80312
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 4 Ιούλιος 2018 - 12:00μμ