Προστασία της έρευνας-Κατοχύρωση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Προστασία της έρευνας – Κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

 • Βήµα 1: Ο εφευρέτης ή εκπρόσωπος της ομάδας εφευρετών επικοινωνεί µε τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας/ΕΛΚΕ (Μονάδα Νομικής Υποστήριξης και Πιστοποίησης Διαδικασιών), όπου παρέχονται πληροφορίες. Εξετάζεται επίσης η διενέργεια προ-έρευνας µέσω της υπηρεσίας Τεχνολογικής Πληροφόρησης του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας / ΟΒΙ
 • Βήµα 2: Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου/ εργαστηρίου / ερευνητικής ομάδας, στο πλαίσιο του οποίου προέκυψε η εφεύρεση, προσκομίζει το Έντυπο Γνωστοποίησης Ευρεσιτεχνίας, υπογεγραμμένο από όλους τους εφευρέτες, ως έγγραφο εμπιστευτικού χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό ενημερώνεται το Πανεπιστήμιο Πατρών, το έντυπο αποτελεί µια πρώτη µορφή τεκµηρίωσης της εφεύρεσης, με το οποίο ξεκινά η διαδικασία για την προστασία της εφεύρεσης .
 • Βήµα 3: Συμπληρώνονται και υπογράφονται οι συμφωνίες εφευρετών και συνδικαιούχων. Οι εφευρέσεις οι οποίες αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών από µέλη ΔΕΠ, Λέκτορες, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ερευνητές µε σύμβαση έργου και τρίτους που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας/έργου στο ΠΠ, αποτελούν εξαρτημένες εφευρέσεις και συνεπώς ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατά ποσοστό 40% και στον εφευρέτη ή την οµάδα εφευρετών κατά ποσοστό 60% (Ν.1733/1987)
 • Βήµα 5: Το Πανεπιστήμιο Πατρών υποστηρίζει τη διαδικασία προετοιμασίας και συγγραφής του κειμένου και αξιώσεων για την κατάθεση της αίτησης χορήγησης ΔΕ, σε συνεργασία με ειδικευμένους εμπειρογνώμονες ή/και νομικά γραφεία. Το τελικό κείμενο της αίτησης εγκρίνεται από τους εφευρέτες πριν υποβληθεί στον ΟΒΙ.
 • Βήµα 6: Το Πανεπιστήμιο Πατρών (μέσω του ΕΛΚΕ) δύναται να καταβάλλει πλήρως τα έξοδα για την πρώτη αίτηση κατάθεσης χορήγησης ΔΕ στον ΟΒΙ, όταν δεν καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του οποίου προέκυψε το ερευνητικό αποτέλεσμα. Το κόστος τόσο για τη διατήρηση του δικαιώματος όσο και για την περαιτέρω επέκταση της αίτησης ΔΕ, (ευρωπαϊκή πατέντα –EPO, διεθνή αίτηση (PCT) κλπ.), θα καλύπτεται από τους δικαιούχους αναλογικά µε το ποσοστό ιδιοκτησίας στο δικαίωμα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών μπορεί µε απόφασή του να καλύψει τα έξοδα που αναλογούν σε έναν ή περισσότερους Δικαιούχους μετά από αίτησή τους.
 • Βήµα 7: Σε διάστημα έως 12 μηνών από την αρχική κατάθεση της αίτησης στον ΟΒΙ υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης, με κατάθεση αίτησης στο EPO, στο USPTO (ευρωπαϊκή ή αμερικάνικη πατέντα) ή αίτηση PCT (διεθνής αίτηση). 

 

Δικαιούχοι Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

 1.  Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου/ εργαστηρίου / ερευνητικής ομάδας, στο πλαίσιο του οποίου προέκυψε η εφεύρεση, είναι υπεύθυνος σε συνεργασία µε το Πανεπιστήμιο Πατρών για την ορθή αναγραφή των ατόμων που δικαιούνται από τον νόμο να θεωρηθούν ως δικαιούχοι και εφευρέτες. Οποιοσδήποτε τρίτος προβάλλει τέτοιες απαιτήσεις πρέπει να απευθύνεται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο, ο οποίος είναι και ο µόνος αρμόδιος για να αντιμετωπίσει και να ικανοποιήσει πλήρως αυτά τα αιτήματα µε την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πατρών. Τόσο οι δικαιούχοι όσο και οι εφευρέτες υπογράφουν τις σχετικές συμφωνίες εφευρετών και συνδικαιούχων.
 2. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του συγκεκριμένου προσράμματος έρευνας δεν είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνεται στους Δικαιούχους ή στους Εφευρέτες.
 3. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι πάντοτε ένας εκ των Συν-Δικαιούχων, με ποσοστό 40%), εκτός εάν το Όργανο διοίκησης της Επιτροπής Ερευνών αποφασίσει διαφορετικά.
 4. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Δικαιούχων. Δεν είναι απαραίτητο οι δικαιούχοι να είναι και εφευρέτες όπως και όλοι οι εφευρέτες να είναι και συν-δικαιούχοι
 5. Ανά πάσα στιγμή οποιοσδήποτε εκ των συν-Δικαιούχων μπορεί να παραιτηθεί του δικαιώματος οπότε και το ποσοστό της ιδιοκτησίας του μοιράζεται ισόποσα ανάμεσα στους υπόλοιπους συν – Δικαιούχους εκτός και αν συμφωνηθεί κάτι άλλο από τα ενδιαφερόμενα µέρη.
 6. Σε περίπτωση που κάποιος Δικαιούχος επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο του ποσοστού ιδιοκτησίας του πρέπει να ενημερώσει για την πρόθεση του τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και Διαχειριστή του συγκεκριμένου προγράμματος. Οι υπόλοιποι Δικαιούχοι διατηρούν επί ίσοις όροις το δικαίωμα προτίμησης για να αγοράσουν το ποσοστό που πρόκειται να πωληθεί .
 7. Τα ποσοστά συν-ιδιοκτησίας επί του Δικαιώματος εκάστου δικαιούχου προτείνονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και συμφωνούνται στη Συμφωνία Συνδικαιούχων. Οποιαδήποτε αλλαγή στα ποσοστά προτείνεται εγγράφως από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και επικυρώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών µέσω του οργάνου διοίκησης της Επιτροπής Ερευνών.

 Διαχείριση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας - Δικαιώματος

 1. Ως Διαχειριστής του δικαιώματος, εκτός αν ληφθεί διαφορετική ομόφωνη απόφαση από την ομάδα των συνδικαιούχων, ορίζεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος.
 2. Ως Διαχείριση νοούνται όλες οι αποφάσεις και οι ενέργειες σχετικά µε την προστασία, διατήρηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος σε οποιοδήποτε στάδιο της ισχύος του.
 3. Ο Διαχειριστής είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την Διαχείριση του δικαιώματος και ενημερώνει τακτικά τους Δικαιούχους για τις δραστηριότητες σχετικά µε την προστασία και την εκμετάλλευση του Δικαιώματος.
 4. Ο Διαχειριστής και οι αποφάσεις του ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών στην οποία ο Διαχειριστής υποβάλλει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων.