Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (14/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί υπολογιστικά συστήματα που θα εγκατασταθούν και θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια του έργου «80553: Innovative Medical Tourism Strategy» με ακρωνύμιο «In-MedTouR» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. (ΑΔΑ:ΩΤΨΙ469Β7Θ-Α99).

Έργο: 
80553
Υπεύθυνος: 
Β. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2019 - 12:00μμ