Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τριών επιτραπέζιων υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων & Αυτοματισμού του Τμήματος Μηχ/γων & Αερ/γων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί τρεις (3) επιτραπέζιους υπολογιστές που θα εγκατασταθούν και θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων & Αυτοματισμού του Τμήματος Μηχ/γων & Αερ/γων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αυτόματης Παρακολούθησης της Κατάστασης και Αυτοδιάγνωσης Βλαβών σε Σιδηροδρομικά Οχήματα μέσω Σημάτων Στοχαστικής Ταλάντωση» ΦΚ/MIS: 80579/503167 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). (ΑΔΑ:9Ρ83469Β7Θ-ΩΟΣ).

 

Έργο: 
80579
Υπεύθυνος: 
80579
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 - 12:00μμ