Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια παγίων για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών, του Τμήματος Μηχανικών H/Υ κ Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (14/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Πάγια που θα  χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών, του Τμήματος Μηχανικών H/Υ κ Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου “Ανάλυση νοηματικής γλώσσας σε κινητές συσκευές για διερμηνεία με έμφαση υπηρεσίες υγείας (HEALTHSIGN)” με ΦΚ: 80528 και φορέα χρηματοδότησης την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. (ΑΔΑ:Ω7Β5469Β7Θ-77Π ).

Έργο: 
80528
Υπεύθυνος: 
Δ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2019 - 12:00μμ