Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ουρολογικών εργαλείων για την κάλυψη των αναγκών της Ουρολογικής κλινικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (28/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί διάφορα ουρολογικά εργαλεία για την βελτίωση των συνθηκών του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και κλινικού έργου της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και του Περιφερειακού Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.  Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει στα πλαίσια του έργου της Ουρολογικής Κλινικής με κωδικό προγράμματος Β-678 με φορέα χρηματοδότησης διάφορους ιδιώτες. (ΑΔΑ:ΨΝΟΛ469Β7Θ-4Φ2).

 

Έργο: 
26780000
Υπεύθυνος: 
Π. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 4 Φεβρουάριος 2019 - 1:00μμ