Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μικροεξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Βιομοριακής Προσομοίωσης και NMR Φασματοσκοπίας του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (19/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί μικροεξοπλισμό απαραίτητο για την ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνικών δειγμάτων που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Βιομοριακής Προσομοίωσης και NMR Φασματοσκοπίας του Τμήματος Φαρμακευτικής στα πλαίσια του έργου "Ερευνητικός εξοπλισμός" 54160000 με φορέα χρηματοδότησης ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:63ΑΦ469Β7Θ-72Υ)

Έργο: 
54160000
Υπεύθυνος: 
Γ. ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 28 Δεκέμβριος 2018 - 3:00μμ