Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών του ΕΛΚΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών (06/02/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί μελάνια που θα χρησιμοποιηθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του έργου: «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» με φορέα χρηματοδότησης «Επιτροπή Ερευνών» με ΦΚ 52019.

(ΑΔΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:ΨΘ7Χ469Β7Θ-9ΨΝ ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/02/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Έργο: 
52019
Υπεύθυνος: 
Δ. ΠΟΛΥΖΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 13 Φεβρουάριος 2020 - 2:00μμ