Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών (04/10/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί μελάνια που θα χρησιμοποιηθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του έργου: «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» με φορέα χρηματοδότησης «Επιτροπή Ερευνών» με ΦΚ 52019. (ΑΔΑ: ΩΠΗΩ469Β7Θ-Π4Η )

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/10/2019 ώρα 14:00 μ.

Έργο: 
52019
Υπεύθυνος: 
Δ, ΠΟΛΥΖΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019 - 2:00μμ