Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (27/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί μελάνια εκτυπωτών στο πλαίσιο του έργου "Ανάπτυξη ενός προηγμένου ανθρωποποιημένου μοντέλου ποντικού για την σκλήρυνση κατά πλάκας: εφαρμογή σε προ-κλινικές μελέτες και δοκιμές νέων φαρμάκων. Ακρωνύμιο: ΑΚΕΣΩ και με φορέα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΥΔ (ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) MIS/ ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 5032790 / 80601." (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:ΩΒ92469Β7Θ-6ΞΘ)

Έργο: 
80601
Υπεύθυνος: 
Θ. ΤΣΕΛΙΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ