Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικών-αντικεραυνικών-σταθεροποίησης τάσης για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (11/06/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Υλικά Ηλεκτρολογικά-Αντικεραυνικά-Σταθεροποίησης τάσης που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας στα πλαίσια του έργου HELPOS ΦΚ: 80308 με φορέα χρηματοδότησης ΕΥΔΕ - ΕΠΑΝΕΚ. (ΑΔΑ:6ΙΘΩ469Β7Θ-ΗΡ9).

 

Έργο: 
80308
Υπεύθυνος: 
ΣΩΚΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2019 - 12:00μμ