Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (11/06/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Ηλεκτρολογικά Αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας στα πλαίσια του έργου HELPOS ΦΚ: 80308 με φορέα χρηματοδότησης ΕΥΔΕ - ΕΠΑΝΕΚ. (ΑΔΑ:6ΡΛΜ469Β7Θ-ΒΙΓ).

Έργο: 
80308
Υπεύθυνος: 
ΣΩΚΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2019 - 12:00μμ