Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (15/04/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί χημικά αντιδραστήρια στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ενός προηγμένου ανθρωποποιημένου μοντέλου ποντικού για την σκλήρυνση κατά πλάκας: εφαρμογή σε προ-κλινικές μελέτες και δοκιμές νέων φαρμάκων με  φορέα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΥΔ (ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) MIS/ ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 5032790 / 80601 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθ. Θεόδωρο Τσέλιο. (ΑΔΑ Αιτήματος Ανάληψης:Ω3ΗΞ469Β7Θ-ΨΝΠ).

Έργο: 
80601
Υπεύθυνος: 
ΤΣΕΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019 - 2:00μμ